pomniejsz powiększ

Artykuł archiwalny

drukuj

2009-09-14 14:12:55

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu


            Załącznik

                                                                       Do uchwały Nr XLV/508/06

                                                                      Rady Miejskiej w Zamościu

                                                                   z dnia 26 czerwca 2006 r.

 

S T A T U T

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

W ZAMOŚCIU

 

 

 

ZAMOŚĆ 2006

 

 

 

 

STATUT

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

W ZAMOŚCIU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

  1. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
  2. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu jest jednostką budżetową, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona, samodzielna jednostka budżetowa.
  3. Siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu jest - miasto Zamość  ul. Plac Wolności1.
  4. Obszarem działania Urzędu jest miasto Zamość i teren Powiatu Zamojskiego.
  5. Zwierzchnictwo nad Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu sprawuje Prezydent Miasta Zamość.

§ 2

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu używa pieczęci podłużnej o treści:

Powiatowy Urząd Pracy

w Zamościu

ul. Plac Wolności 1,22 – 400 Zamość

tel. 084 638-33-31 fax 084 638-33-42

skr. poczt .Nr 96

§ 3

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu działa w szczególności na podstawie  następujących  aktów prawnych:

1/ ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku “o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” /Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z póź. zm./,

2/ ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku “o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” /Dz.U. Nr 123, poz. 776 z póź. zm./,

3/ ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku “o samorządzie powiatowym” /j.t.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm./,

4/ ustawy z dnia 22 marca 1990 roku “o pracownikach samorządowych” /j.t.: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z póź. zm./,

5/ ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku “o finansach publicznych” /Dz.U. Nr 249, póź. 2104 z póź. zm./,

6/ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku “Kodeks postępowania  administracyjnego” /j.t.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm./,  oraz

7/ niniejszego Statutu.

Rozdział II

Cele i zadania Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu

§ 4

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu wykonuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku “o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy “ - do których należy:

1/ opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych o której mowa w odrębnych przepisach;

2/ pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

3/ udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;

      4/ rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

      5/ inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy;

      6/ inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i  

          instrumentów rynku pracy;

7/ inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy;

8/ inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych;

9/ opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;

10/ inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

11/ współdziałanie z Powiatowymi Radami Zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;

12/ współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy,  upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów;

13/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz      innych  świadczeń z tytułu  bezrobocia;

      14/ wydawanie decyzji o:

a/ uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,

b/ przyznaniu, odmowie przyznania ,wstrzymaniu   lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku , dodatku  szkoleniowego, stypendium i innych  finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń nie wynikających z zawartych umów,

c/ obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku,   dodatku   szkoleniowego, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub  kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,

d/ odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy oraz należności z tytułu: - zwrotu refundacji podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, a także - przyznanych bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,

15/ realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób – w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia

16/ realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz między państwami, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w szczególności realizowanie zadań w zakresie udziału w sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;

17/ badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;

18/ organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu  pracy;

19/ opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania dla  bezrobotnych.

§ 5

1. W postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji w zakresie promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy – jeżeli ustawa nie stanowi inaczej -

- organem właściwym jest Prezydent Miasta Zamość

- organem wyższego stopnia jest – Wojewoda Lubelski.

2. Organem opiniodawczo - doradczym Prezydenta Miasta Zamość w sprawach polityki rynku pracy jest - Powiatowa Rada Zatrudnienia w Zamościu.

 

Rozdział III

Organizacja Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu

§ 6

1. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu jest jednostką organizacyjną Miasta Zamość.

2. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu wyłonionego w drodze konkursu powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Zamość w porozumieniu ze Starostą Powiatu Zamojskiego.

3. Zastępców Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu powołuje i odwołuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.

4. Prezydent może, w formie pisemnej, upoważnić Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu lub na jego wniosek innych pracowników tego urzędu do załatwiania w imieniu Prezydenta spraw, w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym.

5. Prawa i obowiązki z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu – wykonuje Prezydent Miasta Zamość.

6. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy wobec Zastępców Dyrektora i pozostałych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

§ 7

1. Powiatowym Urzędem Pracy kieruje, zarządza i reprezentuje go na zewnątrz – zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa – jego Dyrektor.

2. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu wydaje zarządzenia, które obowiązują wszystkich pracowników tego Urzędu oraz osoby przebywające na jego terenie.

3. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu w czasie jego nieobecności zastępuje wskazany przez niego zastępca Dyrektora.

4. Szczegółową organizację i zasady działania Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Zamość.

§ 8

1. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu są pracownikami samorządowymi.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy określają odrębne przepisy oraz stosowna uchwała Rady Miasta w Zamościu dotycząca ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu oraz ustalenia wartości punktu, będącego podstawą wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu.

                                        § 9

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu przy realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy współpracuje z:

1/ Ministrem właściwym do spraw pracy,

2/ Marszałkiem Województwa Lubelskiego będącym organem zatrudnienia na szczeblu wojewódzkim oraz działającym w jego imieniu Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie,

3/ Wojewodą Lubelskim,

4/ jednostkami samorządu terytorialnego,

5/ Powiatową Radą Zatrudnienia w Zamościu,

6/ innymi Powiatowymi Radami Zatrudnienia,

7/ organami administracji publicznej,

8/ pracodawcami i ich organizacjami,

9/ związkami zawodowymi,

10/ organizacjami pozarządowymi /w tym z organizacjami bezrobotnych/,

11/ instytucjami i organami powołanymi do kontroli,

12/ innymi instytucjami.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu

§ 10

1. Zasady gospodarki finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu określają odrębne przepisy.

2. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

3. Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu jest plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, uchwalony przez Radę Miasta Zamość.

     4. Za zgodność gospodarki finansowej z przepisami

        prawa oraz racjonalną  gospodarkę środkami

       finansowymi – odpowiada Dyrektor Powiatowego

       Urzędu Pracy w Zamościu.

5. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu prowadzi obsługę finansowo-księgową realizowanych przez siebie zadań w tym Funduszu Pracy w oparciu o decyzje dysponenta Funduszu.

6. Nadzór nad prowadzoną przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu gospodarką finansową – sprawuje Prezydent Miasta Zamość.

7. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu realizuje zadania określone ustawą “o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” - w ramach przyznanych środków z Funduszu Pracy.

8. Dyrektor składa sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy Radzie Miasta Zamość i Radzie Powiatu Zamojskiego.

 

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 11

1. Nadanie niniejszego Statutu następuje zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku “o finansach publicznych” /Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm./ - w drodze stosownej uchwały Rady Miasta Zamość.

2. Zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu dokonywane są również w drodze uchwały Rady Miasta Zamość.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 14.09.2009 13:12
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1161

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował