pomniejsz powiększ

Artykuł archiwalny

drukuj

2009-12-18 09:41:44

Regulamin organizacyjny Urzędu


ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin Organizacyjny zwany dalej regulaminem określa organizację, zakres działania i zasady funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.
 2. Zastępcach - należy przez to rozumieć Zastępców  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.
 3. Kierownikach - należy przez to rozumieć Kierowników Działów Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.
 4. Urzędzie - należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu.
 5. WUP - należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.
 6. Wojewodzie - należy przez to rozumieć Wojewodę Lubelskiego.
 7. PRZ - należy przez to rozumieć Powiatową Radę Zatrudnienia w Zamościu.
 8. Komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć dział, referat, zespół zadaniowy, wieloosobowe lub samodzielne stanowisko pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu.
 9. Klubie Pracy - należy przez to rozumieć Klub Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.
 10. Prezydencie Miasta - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Zamość.
 11. UM - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Zamość.
 12. Staroście - należy przez to  rozumieć Starostę Powiatu Zamojskiego.
 13. EURES - należy przez to rozumieć sieć europejskich służb zatrudnienia.
 14. FP - należy przez to rozumieć Fundusz Pracy.
 15. EFS - należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny.
 16. PFRON - należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

§ 3

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
 2. Siedzibą Urzędu jest miasto Zamość.
 3. Obszarem działania Urzędu jest miasto Zamość i teren Powiatu Zamojskiego.
                   

§ 4

 1. Do zakresu działania Powiatowego Urzędu Pracy należy wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zmianami/, ustawy z dnia 27 sierpnia1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92/ oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw.
 2. Powiatowy Urząd Pracy działa na podstawie:
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami/,
  • ustawy z dnia 13 października 1998 - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zmianami/,
  • ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. - o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej /Dz. U. Nr 12 poz. 136 z późn. zmianami/,
  • niniejszego regulaminu.
 3. Przy załatwianiu spraw w Urzędzie stosuje się postanowienia kodeksu postępowania administracyjnego, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 4. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych regulowane są postanowieniami instrukcji kancelaryjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.
 5. Zasady gospodarki finansowej PUP oraz zasady wynagradzania pracowników ustalają odrębne przepisy.

§ 5

Przy realizacji zadań PUP współdziała z innymi urzędami pracy, z siecią EURES, z organami rządowej administracji ogólnej, z radami zatrudnienia, organami samorządów terytorialnych, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, izbą rolniczą, zarządami funduszy celowych oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się statutowo problematyką rynku pracy, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

ROZDZIAŁ II.

ZASADY KIEROWANIA URZĘDEM

§ 6

 1. Pracą PUP kieruje Dyrektor Urzędu przy pomocy Zastępców i Kierowników komórek organizacyjnych.
 2. Podczas nieobecności Dyrektora Urzędu zastępuje go Zastępca Dyrektora ds. Programów Rynku Pracy, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Dyrektora ds. Pośrednictwa Pracy i Ewidencji. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora PUP z zastrzeżeniem zadań określonych w § 25 pkt. 5, 6, 8, 11, 12 i 13. Zastępcy Dyrektora zastępują siebie wzajemnie.
 3. Nieobecność Dyrektora PUP oznacza nieobecność w pracy z powodu choroby, delegacji służbowej, urlopu wypoczynkowego oraz nieobecność rozumianą w świetle rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 zm. Dz. U. z 2007r. Nr 227, poz. 1678).
 4. Dyrektor Urzędu jest zwierzchnikiem służbowym dla wszystkich pracowników.
 5. Pracą działów na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności kierują kierownicy działów. Kierownik działu organizuje pracę, ustala zakresy czynności pracowników i kontroluje realizację zadań działu.

§ 7

 1. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy wyłonionego w drodze konkursu powołują i odwołują wspólnie Prezydent Miasta Zamość i Starosta Powiatu Zamojskiego.
 2. Zastępców Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy powołuje i odwołuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
 3. Prezydent Miasta Zamość może w formie pisemnej upoważnić Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do załatwiania w jego imieniu spraw, w tym do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Upoważnienie może być na wniosek Dyrektora Urzędu udzielone także innym pracownikom Urzędu.

§ 8

 1. Dyrektor Urzędu sprawuje bezpośredni nadzór nad:
  • Zastępcami Dyrektora,
  • Działem Organizacyjno - Administracyjnym,
  • Działem Finansowo - Księgowym,
  • Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Prawnych, Windykacji i Odwołań,
  • Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Informatyki, Statystyki i Analiz,
  • Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Projektów,
  • Zespołem ds. Projektów.
 2. Zastępca Dyrektora Urzędu do spraw Programów Rynku Pracy bezpośrednio nadzoruje pracę :
  • Działu Instrumentów Rynku Pracy,
  • Działu Poradnictwa, Rozwoju i Aktywizacji Zawodowej.
 3. Zastępca Dyrektora Urzędu do spraw Pośrednictwa Pracy i Ewidencji bezpośrednio nadzoruje pracę :
  • Działu Pośrednictwa Pracy i Ewidencji,
  • Wieloosobowego Stanowiska ds. Zaświadczeń,
  • Samodzielnego Stanowiska ds. EURES.

ROZDZIAŁ III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

§ 9

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne :

 1. Dział Organizacyjno - Administracyjny,
 2. Dział Finansowo - Księgowy,
 3. Dział Pośrednictwa Pracy i Ewidencji,
 4. Wieloosobowe Stanowisko ds. Zaświadczeń,
 5. Samodzielne Stanowisko ds. EURES,
 6. Dział Instrumentów Rynku Pracy,
 7. Dział Poradnictwa, Rozwoju i Aktywizacji Zawodowej,
 8. Wieloosobowe Stanowisko ds. Prawnych, Windykacji i Odwołań,
 9. Wieloosobowe Stanowisko ds. Informatyki, Statystyki i Analiz,
 10. Wieloosobowe Stanowisko ds. Projektów,
 11. Zespół ds. Projektów - zespół zadaniowy, powoływany okresowo w celu realizacji zadań związanych z realizacją projektów.

§ 10

 1. O ilości utworzonych komórek organizacyjnych decyduje Dyrektor Urzędu w oparciu o posiadane etaty.
 2. W celu realizacji określonych zadań w Urzędzie Dyrektor Urzędu z własnej inicjatywy lub na wniosek Zastępców Dyrektora może powoływać zespoły i komisje zadaniowe.

§ 11

 1. Dział jest podstawową komórką organizacyjną, zajmującą się określoną problematyką i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia efektywne zarządzanie.
 2. Działem kieruje Kierownik Działu.
 3. Dyrektor może powierzyć kierowanie Działem lub wybranym stanowiskiem Zastępcom Dyrektora.

§ 12

 1. Samodzielne stanowisko pracy jest najmniejszą komórką organizacyjną, którą tworzy się w wypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki nie uzasadniającego powołania większej komórki organizacyjnej.
 2. Samodzielne stanowisko pracy może być tworzone w ramach Działu lub jako komórka samodzielna, podległa bezpośrednio Dyrektorowi Urzędu lub Zastępcom Dyrektora Urzędu.
 3. W wieloosobowym stanowisku pracy zatrudniającym więcej niż jednego pracownika, może być powierzona  koordynacja pracy jednemu z pracowników.
 4. Zakres obowiązków wyżej wymienionego pracownika określa Dyrektor Urzędu.

§ 13

Dział Organizacyjno - Administracyjny:

 1. Pracą Działu kieruje Kierownik Działu.
 2. W skład Działu wchodzą następujące stanowiska pracy :
  • Samodzielne stanowisko ds. kadr,
  • Samodzielne stanowisko ds. administracyjnych, bhp , ppoż. i OC,
  • Wieloosobowe stanowisko ds. kancelaryjnych Urzędu,
  • Wieloosobowe stanowisko kierowców i obsługi Urzędu,
  • Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli,
  • Samodzielne stanowisko ds. informacji.
 3. W znakowaniu spraw Dział używa symbolu OR.

§ 14

Dział Finansowo - Księgowy:

 1. Pracą Działu kieruje Główny Księgowy.
 2. W skład Działu wchodzą następujące stanowiska pracy:
  • Wieloosobowe stanowisko ds. funduszy celowych, EFS i weryfikacji zgłoszeń do ZUS,
  • Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi instrumentów i usług rynku pracy
  • Wieloosobowe stanowisko ds. budżetu Urzędu:
   • stanowisko ds. płac,
   • stanowisko ds. księgowości budżetowej.
 3. W znakowaniu spraw Dział używa symbolu FK.

§ 15

Dział Pośrednictwa Pracy i Ewidencji:

 1. Pracą Działu kieruje Kierownik Działu.
 2. W skład Działu wchodzą następujące stanowiska pracy:
  • Wieloosobowe stanowisko ds. pośrednictwa pracy, promocji i marketingu,
  • Wieloosobowe stanowisko ds. pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych bez prawa do świadczeń,
  • Wieloosobowe stanowisko ds. pośrednictwa pracy dla osób uprawnionych do świadczeń i poradnictwa pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • Wieloosobowe stanowiska ds. pośrednictwa pracy i rejestracji,
 3. W znakowaniu spraw Dział używa symbolu PP.

§ 16

Wieloosobowe stanowisko ds. zaświadczeń w znakowaniu spraw używa symbolu PZ.

§ 17

Samodzielne stanowisko ds. EURES w znakowaniu spraw używa symbolu ES

§ 18

Dział Instrumentów Rynku Pracy:

Pracą Działu kieruje Kierownik Działu.
 1. W skład Działu wchodzą następujące stanowiska pracy:
  • Wieloosobowe stanowisko ds. organizacji przygotowania zawodowego,
  • Wieloosobowe stanowisko ds. organizacji prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych i robót publicznych,
  • Wieloosobowe stanowisko ds. refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy i jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  • Wieloosobowe stanowisko ds. rozliczeń i refundacji,
  • Wieloosobowe stanowisko ds. organizacji staży.
 2. W znakowaniu spraw Dział używa symbolu IR.

§ 19

Dział Poradnictwa Rozwoju i Aktywizacji Zawodowej:

 1. Pracą Działu kieruje i nadzoruje Zastępca Dyrektora ds. Programów Rynku Pracy
 2. W skład Działu wchodzą następujące stanowiska pracy:
  • Wieloosobowe stanowisko ds. poradnictwa zawodowego,
  • Wieloosobowe stanowisko ds. rozwoju zawodowego i szkoleń,
  • Wieloosobowe stanowisko ds. aktywizacji zawodowej.
 3. W znakowaniu spraw Dział używa symbolu RA.

§ 20

Wieloosobowe stanowisko ds. prawnych, windykacji i odwołań w znakowaniu spraw używa symbolu PR.

§ 21

Wieloosobowe stanowisko ds. informatyki, statystyki i analiz w znakowaniu spraw używa symbolu IS.

§ 22

Wieloosobowe stanowisko ds. projektów w znakowaniu spraw używa symbolu SP.

§ 23

Zespół ds. projektów w znakowaniu spraw używa symbolu SP.

§ 24

Schemat struktury organizacyjnej Urzędu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 25

Do kompetencji Dyrektora PUP w szczególności należy:

 1. nadzór i koordynacja pracy Urzędu,
 2. promocja usług Urzędu i reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 3. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zadań określonych w ustawie z dnia 27.08.1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 4. planowanie i dysponowanie środkami funduszy celowych (FP, EFS, PFRON),
 5. planowanie i dysponowanie środkami budżetu Urzędu,
 6. zatrudnianie oraz prowadzenie polityki kadrowej w Urzędzie,
 7. dbałość o rozwój kadr Urzędu,
 8. zatwierdzanie kryteriów okresowej oceny pracowników,
 9. współpraca z Prezydentem, Starostą, Zarządem Powiatu, Radą Miasta i Radą Powiatu, Marszałkiem Województwa i Wojewodą,
 10. współpraca z organami samorządów lokalnych, Powiatową Radą Zatrudnienia, władzami szkolnymi, instytucjami szkolącymi i ośrodkami pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi,
 11. wydawanie zarządzeń,
 12. wnioskowanie do Prezydenta Miasta o zmianę przepisów z zakresu działania Urzędu,
 13. opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Regulaminu Organizacyjnego PUP,
 14. wydawanie decyzji, postanowień administracyjnych i zaświadczeń z upoważnienia Prezydenta Miasta oraz upoważnień,
 15. planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizacji pracy Urzędu,
 16. sprawowanie nadzoru nad merytoryczną realizacją zadań podległych komórek organizacyjnych oraz koordynowanie ich działania,
 17. określanie zakresów czynności dla Zastępców Dyrektora, kierowników i pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych,
 18. ustalenie zasad udzielania zamówień publicznych, przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamówień publicznych,
 19. zgłaszanie firm do listy kwalifikowanych dostawców i wykonawców oraz jej zatwierdzanie w zamówieniach nie wymagających stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 20. realizacja zadań administratora danych osobowych,
 21. przyjmowanie osób zgłaszających się do Urzędu w sprawach indywidualnych.

§ 26

Do kompetencji Zastępcy Dyrektora ds. Programów Rynku Pracy należy:

 1. nadzór i koordynacja pracy Działu Instrumentów Rynku Pracy,
 2. bezpośredni nadzór i koordynacja pracy stanowisk w Dziale Poradnictwa, Rozwoju i Aktywizacji Zawodowej,
 3. akceptowanie:
  • spraw z zakresu nadzorowanych komórek organizacyjnych i przedkładanie ich do decyzji Dyrektora Urzędu,
  • materiałów i informacji opracowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne i przedkładanie do rozpatrzenia przez PRZ,
  • materiałów do promocji usług urzędu z zakresu nadzorowanych komórek organizacyjnych,
  • terminów urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i bezpłatnych pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych,
 4. przedkładanie Dyrektorowi Urzędu propozycji awansów, przeszeregowań, nagród i kar podległych pracowników,
 5. określanie zakresów czynności dla kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych i podległych pracowników,
 6. reprezentowanie na zewnątrz PUP w zakresie powierzonych zadań określonych upoważnieniem Prezydenta Miasta Zamość,
 7. opracowywanie regulaminu i programu działania Klubu Pracy,
 8. koordynowanie zadań zmierzających do przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków na terenie miasta Zamościa i Powiatu Zamojskiego,
 9. współpraca z organizacjami bezrobotnych oraz innymi partnerami, w zakresie współtworzenia i realizacji polityki lokalnego rynku pracy,
 10. przyjmowanie osób zgłaszających się do Urzędu w sprawach indywidualnych,
 11. zgłaszanie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
 12. wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń z upoważnienia Prezydenta Miasta,
 13. zgłaszanie firm do listy kwalifikowanych dostawców i wykonawców w zamówieniach nie wymagających stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 27

Do kompetencji Zastępcy Dyrektora ds. Pośrednictwa Pracy i Ewidencji należy:

 1. nadzór i koordynacja pracy Działu Pośrednictwa Pracy i Ewidencji,
 2. bezpośredni nadzór, wieloosobowego stanowiska ds. zaświadczeń,
 3. bezpośredni nadzór, samodzielnego stanowiska ds. EURES,
 4. przedkładanie Dyrektorowi Urzędu propozycji awansów, przeszeregowań, nagród i kar podległych pracowników,
 5. określanie zakresów czynności dla kierownika podległej komórki organizacyjnej i podległych pracowników,
 6. reprezentowanie PUP na zewnątrz w zakresie powierzonych zadań określonych upoważnieniem Prezydenta Miasta,
 7. wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń z upoważnienia Prezydenta Miasta,
 8. przyjmowanie osób zgłaszających się do Urzędu w sprawach indywidualnych,
 9. zgłaszanie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
 10. akceptowanie terminów urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i bezpłatnych pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych,
 11. zgłaszanie firm do listy kwalifikowanych dostawców i wykonawców w zamówieniach nie wymagających stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 12. przygotowywanie i akceptowanie materiałów do promocji usług urzędu z zakresu nadzorowanych komórek organizacyjnych,
 13. przygotowywanie i akceptowanie materiałów i informacji na posiedzenia PRZ.

ROZDZIAŁ IV.

ZADANIA WSPÓLNE KIEROWNIKÓW DZIAŁÓW

§ 28

Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych dla kierowników komórek organizacyjnych należy:

 1. koordynowanie i nadzorowanie pracy komórki organizacyjnej, jak również bieżąca współpraca z komórkami Urzędu,
 2. podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu działania komórki organizacyjnej na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta,
 3. szczegółowe zaznajamianie pracowników z zadaniami komórki organizacyjnej, zakresem współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz ustaleniami kierownictwa i przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń, dyspozycji i aktów normatywnych,
 4. dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników a w szczególności:
  • umożliwianie pracownikom kierowanej komórki organizacyjnej
  • uczestniczenia w szkoleniach organizowanych dla służb zatrudnienia,
 5. udzielanie pomocy pracownikom podległej komórki organizacyjnej w opracowywaniu procedur i wytycznych realizacji zadań stałych,
 6. wykonywanie kontroli pracy komórki organizacyjnej z punktu widzenia merytorycznego i formalnego, której szczegółowe zasady określa regulamin kontroli wewnętrznej PUP,
 7. dokonywanie okresowych ocen pracowników,
 8. opiniowanie doboru obsady osobowej podległej komórki organizacyjnej, wnioskowanie wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar dla podległych pracowników,
 9. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PUP w zakresie pozyskiwania materiałów, informacji i opinii potrzebnych do wykonywania zadań,
 10. podpisywanie korespondencji wewnętrznej i parafowanie pism wychodzących przed podaniem do podpisu Dyrektorowi Urzędu lub Zastępcom Dyrektora Urzędu,
 11. ustalanie i aktualizowanie projektów szczegółowych zakresów czynności dla podległych pracowników,
 12. powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych nie objętych zakresem czynności,
 13. wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności w pracy pracownika z innych przyczyn,
 14. organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony informacji niejawnych,
 15. wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych ,
 16. przygotowanie dla potrzeb Dyrektora Urzędu sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji związanych z merytorycznym zakresem działania działu,
 17. analizowanie przepisów prawa oraz zgłaszanie zmian do Regulaminu Organizacyjnego,
 18. zgłaszanie firm do listy kwalifikowanych dostawców i wykonawców w zamówieniach nie wymagających stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 29

Obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego PUP określają odrębne przepisy w tym ustawa z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 249, poz. 2104), oraz ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z  2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

ROZDZIAŁ V.

ZAKRES ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU

§ 30

Do zadań podstawowych Działu Organizacyjno-Administracyjnego należy:

 1. prowadzenie spraw organizacyjnych Urzędu,
 2. opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego oraz innych aktów wewnętrznych dotyczących organizacji pracy w Urzędzie,
 3. opracowywanie i nadzór nad systemem obiegu informacji w Urzędzie,
 4. opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji,
 5. prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków rzeczowych,
 6. obsługa narad, spotkań oraz obsługa kancelaryjna Urzędu,
 7. planowanie i realizacja kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
 8. prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym Urzędu,
 9. prowadzenie ewidencji i rejestru wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 10. przygotowanie dokumentacji na posiedzenia PRZ,
 11. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu,
 12. obsługa formalna dotycząca zakresów czynności - ewidencja wydanych zakresów,
 13. prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw,
 14. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników i członków ich rodzin,
 15. kontrola dyscypliny pracy,
 16. prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy pracowników,
 17. przygotowywanie dokumentacji do okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników Urzędu,
 18. udział w procesie naboru pracowników Urzędu na stanowiska urzędnicze i kierownicze,
 19. opracowywanie oraz realizacja planów szkoleń pracowników Urzędu,
 20. współpraca z ośrodkami szkolącymi w zakresie organizacji szkoleń dla pracowników Urzędu,
 21. organizowanie praktyk zawodowych młodzieży,
 22. prowadzenie spraw związanych z:
  • zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
  • bhp , ppoż, i OC,
  • udzielaniem zamówień publicznych,
  • zaopatrzeniem Urzędu w wyposażenie i materiały biurowe,
  • remontami Urzędu.
  • archiwizacją dokumentacji,
  • administrowanie majątkiem Urzędu,
  • gromadzenie informacji dotyczących zadań Urzędu oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym,
  • udzielanie wyjaśnień i informacji dotyczących podstawowych praw i obowiązków osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
  • zapewnienie utrzymania czystości Urzędu,
  • zabezpieczenie potrzeb Urzędu w zakresie transportu i wyjazdów służbowych,
  • aktualizacja zapisów w komputerowych bazach danych w zakresie działania Działu.

§ 31

Do podstawowych zadań Działu Finansowo - Księgowego należy:

 1. opracowywanie projektu planu finansowego Urzędu,
 2. planowanie i koordynacja w zakresie:
  • realizacji budżetu Urzędu,
  • dysponowania i rozliczanie środków funduszy celowych,
  • funkcjonowania systemu finansowo - księgowego,
 3. przestrzeganie dyscypliny budżetowej PUP,
 4. rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych, w tym planowanie i realizacja wydatków osobowych Urzędu oraz prowadzenie dokumentacji płacowej,
 5. rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych z funduszy celowych, w tym EFS,
 6. weryfikacja zgłoszeń do ZUS,
 7. obsługa kasowa budżetu i funduszy celowych,
 8. obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 9. prowadzenie ewidencji księgowych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 10. rozliczanie okresowych inwentaryzacji,
 11. sprawozdawczość z zakresu gospodarowania środkami finansowymi budżetu PUP i środkami funduszy celowych i EFS,
 12. obsługa finansowa instrumentów i usług rynku pracy,
 13. rozliczanie funduszy strukturalnych,
 14. sporządzanie deklaracji o uzyskanych dochodach (PIT),
 15. aktualizacja zapisów w komputerowych bazach danych w zakresie działania Działu,
 16. przygotowywanie materiałów i informacji na posiedzenia PRZ.

§ 32

Do zakresu podstawowych zadań Działu Pośrednictwa Pracy i Ewidencji należy realizacja usług pośrednictwa pracy zgodnie z obowiązującymi procedurami, standardami, a w szczególności:

 1. promocja zatrudnienia i promocja usług Urzędu,
 2. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
 3. udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 4. przyjmowanie informacji o wolnych miejscach pracy,
 5. przyjmowanie ofert pracy,
 6. segmentacja rynku pracy,
 7. udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 8. kierowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy na zgłoszone oferty pracy,
 9. współpraca z innymi urzędami w zakresie dystrybucji ofert pracy,
 10. współpraca z partnerami rynku pracy w celu pozyskania informacji o strukturze gospodarczej i kierunkach rozwoju w danym rejonie oraz o kierunkach kształcenia i sytuacji demograficznej,
 11. pozyskiwanie informacji z innych źródeł niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy,
 12. dokonywanie okresowych ocen sytuacji na rynku pracy w oparciu o informacje pozyskane w wyniku działań wymienionych w pkt. 10 i 11,
 13. informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 14. inspirowanie i organizowanie giełd pracy i innych kontaktów z pracodawcami, bezrobotnymi i poszukującymi pracy,
 15. udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu  zatrudnienia i przedstawienie propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 16. przedstawianie bezrobotnym lub poszukującym pracy możliwości pomocy wobec braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 17. podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z bezrobotnymi i poszukującymi pracy,
 18. podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z pracodawcami,
 19. informowanie bezrobotnych o możliwości przekwalifikowania i organizowanych szkoleniach,
 20. współpraca w zakresie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
 21. współpraca z pracodawcami w zakresie zwolnień monitorowanych,
 22. badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca,
 23. współpraca z inspekcją pracy w zakresie kontroli legalności zatrudnienia,
 24. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu właściwej i sprawnej realizacji zadań oraz profesjonalnej obsługi klientów zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętymi zasadami,
 25. organizowanie akcji promocyjnych oraz imprez propagujących aktywność na rynku pracy,
 26. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, opieką społeczną i organami administracji publicznej, ZUS oraz KRUS,
 27. merytoryczne opracowywanie bądź zatwierdzanie materiałów informacyjnych z zakresu realizowanych przez dział zadań,
 28. sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących realizowanych zadań,
 29. rejestracja zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy,
 30. ustalanie statusu i uprawnień rejestrujących się osób,
 31. wydawanie decyzji w sprawach dotyczących:
  • uznania lub odmowy uznania danej osoby za bezrobotną,
  • utraty statusu osoby bezrobotnej,
  • przyznania, odmowy przyznania, wstrzymania, zawieszenia, wznowienia wypłaty oraz utraty prawa do zasiłku, stypendium i innych świadczeń z tytułu bezrobocia,
  • świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy.
 32. obsługa osób bez prawa o zasiłku,
 33. obsługa osób uprawnionych do: zasiłku dla bezrobotnych, stypendium, dodatku szkoleniowego, dodatku aktywizacyjnego i innych świadczeń z tytułu bezrobocia,
 34. obsługa osób niepełnosprawnych,
 35. przyjmowanie oświadczeń bezrobotnych o uzyskanych dochodach,
 36. informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach,
 37. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 38. wprowadzanie i aktualizacja zapisów w komputerowych bazach danych w zakresie realizowanych zadań przez Dział Pośrednictwa Pracy i Ewidencji,
 39. realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej i państw z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób w zakresie świadczeń dla bezrobotnych,
 40. przygotowywanie materiałów i informacji na posiedzenia PRZ.

§ 33

Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Zaświadczeń w szczególności należy:

 1. wydawanie zaświadczeń i legitymacji ubezpieczeniowych osobom bezrobotnym,
 2. wydawanie zaświadczeń do ZUS, KRUS oraz innym instytucjom.

§ 34

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. EURES w szczególności należy:

 1. realizacja standardów usług EURES:
  • informowanie o możliwościach zatrudnienia, warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy w kraju i państwach UE / EOG,
  • informowanie pracodawców z kraju o możliwościach zatrudnienia lub poszukujących pracy z państw UE/EOG,
  • prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy dla pracodawcy z kraju, zainteresowanego rekrutacją bezrobotnych lub poszukujących pracy będących obywatelami państw UE/EOG, zainteresowanych podjęciem zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy dla pracodawcy z państwa UE/EOG zainteresowanego rekrutacją bezrobotnych lub poszukujących pracy będących obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej, zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w państwach UE/EOG,
 2. informowanie pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców, o usługach EURES,

§ 35

Do podstawowych zadań Działu Instrumentów Rynku Pracy w szczególności należy:

 1. opracowywanie i realizacja programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 2. opracowywanie kryteriów i zasad realizacji instrumentów rynku pracy,
 3. inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych,
 4. ustalanie, we współpracy z odpowiednimi komórkami Urzędu kierunków aktywizacji subsydiowanej realizowanej na lokalnym rynku pracy,
 5. prognozowanie potrzeb aktywizacji subsydiowanej na lokalnym rynku pracy,
 6. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie i finansowanie prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych,
 7. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie i finansowanie staży zawodowych oraz przygotowania zawodowego,
 8. finansowanie kosztów przejazdu do miejsca odbywania stażu, przygotowania zawodowego, podjęcia pracy, innej pracy zarobkowej oraz kosztów zakwaterowania,
 9. dofinansowywanie wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, podjęcia działalności gospodarczej w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,
 10. współudział przy organizowaniu akcji promocyjnych oraz imprez propagujących aktywność na rynku pracy,
 11. prowadzenie sprawozdawczości z realizacji programów,
 12. koordynacja działań w zakresie promocji programów realizowanych przez Urząd związanych z aktywizacją lokalnego rynku pracy i promocją zatrudnienia,
 13. dokonywanie analizy ekonomicznej, sytuacji i otoczenia instytucjonalnego pracodawców i podmiotów w zakresie niezbędnym do realizacji zadań,
 14. współdziałanie w zakresie realizacji lokalnych programów rozwoju i wspierania przedsiębiorczości z udziałem środków Funduszu Pracy i innych funduszy,
 15. współpraca z siecią instytucji doradczych, szkoleniowych i informacyjnych oraz funduszami pożyczkowymi i poręczeniowymi,
 16. merytoryczne opracowywanie bądź zatwierdzanie materiałów informacyjnych z zakresu realizowanych zadań,
 17. obsługa merytoryczno - finansowa wspierania przedsiębiorczości wśród bezrobotnych poprzez przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych,
 18. gospodarowanie środkami FP i innymi środkami publicznymi na podstawie dyspozycji Dyrektora Urzędu, Zastępcy Dyrektora lub informacji otrzymanej z Działu Finansowo Księgowego w zakresie wykonywanych zadań związanych z realizacją - programów, projektów i instrumentów rynku pracy oraz pozostałych zadań,
 19. bieżąca weryfikacja niepodjętych stypendiów i innych świadczeń wypłacanych w ramach programów realizowanych przez dział,
 20. sporządzanie raportów, analiz i sprawozdań dotyczących realizowanych zadań  i pomocy publicznej,
 21. nadzorowanie i monitorowanie udzielanej przez Urząd pomocy publicznej oraz badanie skuteczności i efektywności udzielanej pomocy publicznej,
 22. współpraca z partnerami rynku pracy,
 23. obsługa merytoryczno - finansowa wspierania samozatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy,
 24. obsługa merytoryczno - finansowa wspierania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,
 25. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu właściwej i sprawnej realizacji zadań oraz profesjonalnej obsługi klientów,
 26. przygotowywanie materiałów i informacji na posiedzenia PRZ.

§ 36

Do podstawowych zadań Działu Poradnictwa, Rozwoju i Aktywizacji Zawodowej należy realizacja usług w zakresie informacji zawodowej, poradnictwa zawodowego, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy i organizacji szkoleń zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami, a w szczególności:

 1. udzielanie informacji zawodowej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy lub grupie osób bezrobotnych i poszukujących pracy o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
 2. udzielanie porad indywidualnych bezrobotnemu lub poszukującemu pracy z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 3. udzielanie informacji o możliwościach i zasadach korzystania z usług szkoleniowych oraz promowanie tych usług,
 4. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
 5. współpraca z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, siecią instytucji doradczych, szkoleniowych i informacyjnych oraz ze szkołami wyższymi z terenu działania Urzędu,
 6. kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 7. diagnozowanie zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy,
 8. określanie potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i innych uprawnionych osób oraz dobór kandydatów na szkolenia,
 9. przygotowanie i upowszechnienie planu szkoleń,
 10. organizowanie szkoleń zgodnie ze standardami i ustawą o zamówieniach publicznych oraz ocena ich efektywności,
 11. prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanych szkoleń,
 12. przygotowywanie dokumentacji do końcowego rozliczenia się z przeprowadzonych kursów i szkoleń z jednostkami szkolącymi,
 13. przyznawanie dodatków szkoleniowych i stypendiów bezrobotnym odbywającym szkolenie,
 14. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących finansowania kosztów egzaminów, studiów podyplomowych lub uzyskania licencji oraz sporządzanie umów w tym zakresie,
 15. organizowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych z PFRON  i innych programów oraz prowadzenie prawidłowej dokumentacji w tym zakresie,
 16. monitorowane przebiegu szkoleń,
 17. tworzenie dostępu do informacji i elektronicznych baz danych,
 18. przygotowanie bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia,
 19. realizacja usługi w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w tym:
  • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
  • inicjowanie i organizowanie zajęć aktywizacyjnych,
 20. udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy poprzez udzielanie informacji i prowadzenia doradztwa w tym zakresie,
 21. współpraca z ośrodkami pomocy społecznej i innymi placówkami w zakresie upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach,
 22. organizowanie akcji promocyjnych oraz imprez propagujących aktywność na rynku pracy,
 23. inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy i akademickich biur karier,
 24. finansowanie kosztów przejazdu do miejsca odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego i szkolenia,
 25. wspieranie pracodawców w realizacji strategii rozwoju kadr i rozwoju szkoleń,
 26. realizacja przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, i pomocy publicznej w odniesieniu do realizowanych zadań działu,
 27. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu właściwej i sprawnej realizacji zadań oraz profesjonalnej obsługi klientów zgodnie z obowiązującym prawem oraz przyjętymi zasadami, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji publicznej w zakresie wspierania aktywności społecznej w obszarze działalności pożytku publicznego i wolontariatu przez bezrobotnych,
 28. gospodarowanie środkami Funduszu Pracy i innymi środkami publicznymi na podstawie dyspozycji Dyrektora Urzędu, Zastępcy Dyrektora lub informacji otrzymanej z Działu Finansowo Księgowego, w zakresie wykonywanych zadań związanych z realizacją: szkoleń, pożyczek szkoleniowych, studiów podyplomowych, finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji, wspierania rozwoju zawodowego, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, Klubu Pracy oraz pozostałych zadań,
 29. merytoryczne opracowywanie bądź zatwierdzanie materiałów informacyjnych z zakresu realizowanych zadań,
 30. sporządzanie analiz, raportów i sprawozdań dotyczących realizowanych zadań,
 31. przygotowywanie materiałów i informacji na posiedzenia PRZ.

§ 37

Do podstawowych zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Prawnych, Windykacji i Odwołań należy realizacja obowiązków wynikających z postanowień ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych z (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.), a w szczególności:

 1. reprezentowanie Dyrektora Urzędu w postępowaniu sądowym oraz postępowaniu przed innymi organami orzekającymi,
 2. udzielanie porad lub opinii prawnych w  sprawach z zakresu działania Urzędu,
 3. udział w opracowaniu oraz opiniowanie /parafowanie/ po względem formalno - prawnym projektów regulaminów, zarządzeń, umów cywilnoprawnych lub kontraktów, pism oraz innych dokumentów powodujących skutki prawne,
 4. prowadzenie zbioru przepisów prawnych (Biuletynu prawnego) i informowanie pracowników o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności i zadań Urzędu,
 5. prowadzenie szkoleń dla pracowników i uczestników Klubu Pracy,
 6. współtworzenie wzorców decyzji administracyjnych,
 7. pomoc prawna w prowadzeniu postępowań administracyjnych i cywilnych w sprawach bezrobotnych, poszukujących pracy, pracodawców i przedsiębiorców,
 8. opiniowanie decyzji wydawanych przez Urząd po uchyleniu przez II instancję oraz przy realizacji wyroków Sądu Administracyjnego,
 9. prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie przepisów KPA w sprawach bezrobotnych i poszukujących pracy dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy i innych środków publicznych w zakresie wznawiania postępowań i ponownego rozpatrywania spraw,
 10. prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących zwrotu udzielonych pożyczek, zwrotu należności z tytułu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych,
 11. rozpatrywanie odwołań od decyzji, wydawanie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego decyzji uchylających bądź zmieniających, przekazywanie odwołań z dokumentacją do II instancji,
 12. przekazywanie dokumentacji do organu II instancji w związku z wniesionymi skargami,
 13. prowadzenie windykacji i egzekucji wierzytelności Funduszu Pracy oraz innych środków publicznych,
 14. przygotowanie materiałów do zaopiniowania  przez PRZ w celu umorzenia wierzytelności,
 15. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sytuacjach stwierdzonych niezgodności i ponowne rozpatrywanie spraw,
 16. współpraca z działem finansowo-księgowym w postępowaniu windykacyjnym i egzekucyjnym,
 17. współpraca z komisją przetargową powołaną w Urzędzie w zakresie pomocy prawnej,
 18. zawiadamianie prokuratora na podstawie art. 304 § 2 KPK o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 19. współpraca z Państwową Inspekcją Pracy,
 20. odpowiadanie na listy obywateli i przekazywanie postanowieniem według właściwości w przypadku nieprawidłowego skierowania do urzędu,
 21. załatwianie skarg i wniosków.

§ 38

Do podstawowych zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyki Statystyki i Analiz należy:

 1. opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji na potrzeby Urzędu,
 2. nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego,
 3. projektowanie oraz nadzór nad rozwojem, modernizacją i eksploatacją oprogramowania i informatyzacją w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, standardami określonymi przepisami prawa,
 4. udział w pracach komisji przetargowej w zakresie realizacji zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne,
 5. planowanie i koordynacja wydatków środków publicznych na utrzymanie i rozwój systemów informatycznych,
 6. wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych względem eksploatowanych w Urzędzie systemów informatycznych, sieci komputerowej oraz baz danych,
 7. nadzór i koordynacja przesyłania dokumentów drogą elektroniczną oraz podpisu elektronicznego, określonych przepisami szczególnymi,
 8. nadzór i koordynacja przesyłania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
 9. prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
 10. opracowywanie lub zlecanie opracowania w ramach posiadanych środków strony internetowej Urzędu oraz jej aktualizacja,
 11. udzielanie i udostępnianie informacji zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej,
 12. aktualizacja danych oraz zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej,
 13. przygotowywanie raportów z danych zapisanych w programie SI PULS,
 14. przygotowywanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy,
 15. nadzór nad realizacją zadań związanych z ochroną bezpieczeństwa danych w systemie informatycznym,
 16. tworzenie kopii zapasowych,
 17. zabezpieczanie systemu informatycznego i sieci przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 39

Do podstawowych zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Projektów należy:

 1. pisanie projektów,
 2. rozpoznawanie możliwości aplikacji projektów związanych z aktywizacją lokalnego rynku pracy,
 3. przygotowywanie merytoryczne i finansowe wniosków o dofinansowanie realizacji projektów i innych niezbędnych dokumentów w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE, zwłaszcza EFS oraz innych źródeł,
 4. proponowanie składu osobowego zespołów projektowych i koordynatorów projektów,
 5. współpraca z Instytucją Wdrażającą i Zarządzającą w trakcie realizacji projektu oraz partnerami biorącymi udział w projekcie zakresie realizowanych przez Urząd programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i innych środków publicznych,
 6. planowanie i koordynacja wydatkowania środków z Funduszu Pracy i  środków publicznych w zakresie wykonywanych zadań związanych z realizacją projektów, współfinansowanych ze środków UE,
 7. koordynacja działań w zakresie promocji projektów,
 8. koordynacja działań w zakresie prac zespołu ds. projektów,
 9. opracowywanie materiałów związanych z realizacją projektów: umowy, procedury, protokoły i harmonogramy,
 10. sporządzanie raportów, analiz i sprawozdań dotyczących realizowanych zadań,
 11. monitoring uczestników projektu i działań realizowanych w projekcie,
 12. przygotowywanie materiałów do kontroli projektów.

ROZDZIAŁ VI.

ZASADY PODPISYWANIA PISM, DOKUMENTÓW FINANSOWYCH, DECYZJI I AKTÓW NORMATYWNYCH

§ 40

 1. Pisma kierowane do:
  • ministrów, kierowników organów naczelnych i centralnych, parlamentarzystów, radnych, wojewody, marszałka województwa, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Prezydenta Miasta Zamościa i Starosty Zamojskiego - podpisuje wyłącznie Dyrektor,
  • dyrektorów i zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych w : Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Marszałkowskim, Urzędzie Miasta i Starostwie Powiatowym - mogą być podpisywane przez Zastępcę  Dyrektora  merytorycznie odpowiedzialnego za zakres spraw określony w regulaminie,
  • wnioskodawców, osób prawnych i fizycznych mogą być podpisywane przez kierownika działu zgodnie z posiadanym upoważnieniem.

§ 41

 1. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Urzędu podpisują:
  • Dyrektor Urzędu lub Zastępca w zakresie swoich kompetencji,
  • Główny Księgowy Urzędu.
 2. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych ustalone są odrębną instrukcją.

§ 42

 1. Akty normatywne, decyzje administracyjne, zezwolenia oraz wszelkiego rodzaju korespondencję podpisuje Dyrektor Urzędu lub inna osoba, zgodnie z zakresem upoważnienia.
 2. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania pism i dokumentów określa obowiązująca Instrukcja Kancelaryjna.
 3. Zasady prowadzenia działalności kontrolnej oraz planowania i rozliczania pracy określa odrębny regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Urzędu.

ROZDZIAŁ VII.

OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW

§ 43

 1. Pracownicy Urzędu powinni:
 2. 1) postępować zgodnie z zasadami praworządności, kierować się interesem społecznym, pogłębiać zaufanie obywateli do reprezentowanego organu, działać wnikliwie, szybko i bezstronnie i dążyć do należytego załatwiania spraw,
 3. 2) udzielać niezbędnych informacji, dbać aby interesanci nie ponosili szkody na skutek nieznajomości prawa i wyjaśniać przepisy prawa,
 4. 3) stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i doskonalić się w wykonywaniu powierzonych im zadań,
 5. Do obowiązków pracowników Urzędu należy w szczególności :
 6. 1) gruntowna znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie ustalonego dla nich działania,
 7. 2) właściwe rozplanowanie i organizowanie pracy własnej,
 8. 3) należyte i zgodne z interesem społecznym wykonywanie zadań należących do stanowiska pracy,
 9. 4) stałe usprawnianie pracy, zwłaszcza przez postęp organizacyjny, techniczny i ekonomiczny,
 10. 5) sumienne i terminowe rozpatrywanie skarg i wniosków,
 11. 6) przestrzeganie dyscypliny pracy,
 12. 7) dbanie o ład, porządek i ochronę mienia,
 13. 8) przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych i przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
 14. Do pracowników Urzędu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 44

Kierownicy działów odpowiadają za prawidłowe wykonywanie zadań objętych zakresem działania działu, dbają o racjonalne wykorzystanie środków pracy jak również o stałą poprawę warunków pracy.

§ 45

Kierownika działu w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pracownik działu, jednakże bez prawa podpisywania spraw i decyzji, o ile nie posiada stosownego upoważnienia.

ROZDZIAŁ VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46

Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu rozstrzyga Dyrektor  Urzędu .

§ 47

Sprawy nie ujęte szczegółowo w niniejszym regulaminie będą ustalane w formie odrębnych zarządzeń Dyrektora Urzędu z zastrzeżeniem § 48.

§ 48

Wszelkie zmiany w regulaminie dokonane po jego zatwierdzeniu wymagają ponownej akceptacji Prezydenta Miasta.

§ 49

Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2008 roku, po  zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta.

Informacje o artykule

Autor: Leszek Szczepański
Zredagował(a): Andrzej Korga
Data powstania: 18.12.2009 08:41
Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2009 09:15
Liczba wyświetleń: 668

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Regulamin organizacyjny Urzędu 18.12.2009 08:48 Andrzej Korga
2 Regulamin organizacyjny Urzędu 18.12.2009 08:44 Andrzej Korga
3 Regulamin organizacyjny Urzędu 18.12.2009 08:41 Andrzej Korga