pomniejsz powiększ

Artykuł archiwalny

drukuj

2009-09-14 14:04:56

Z-ca Dyrektora d/s Programów Rynku Pracy


Z-ca Dyrektora d/s Programów Rynku Pracy

mgr inż. Marian Hawrylak

Do kompetencji Zastępcy Dyrektora ds. Programów Rynku Pracy należy:
 1. nadzór i koordynacja pracy Działu Instrumentów Rynku Pracy,
 2. bezpośredni nadzór i koordynacja pracy stanowisk w Dziale Poradnictwa, Rozwoju i Aktywizacji Zawodowej,
 3. akceptowanie:
  • spraw z zakresu nadzorowanych komórek organizacyjnych i przedkładanie ich do decyzji Dyrektora Urzędu,
  • materiałów i informacji opracowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne i przedkładanie do rozpatrzenia przez PRZ,
  • materiałów do promocji usług urzędu z zakresu nadzorowanych komórek organizacyjnych,
  • terminów urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i bezpłatnych pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych,
 4. przedkładanie Dyrektorowi Urzędu propozycji awansów, przeszeregowań, nagród i kar podległych pracowników,
 5. określanie zakresów czynności dla kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych i podległych pracowników,
 6. reprezentowanie na zewnątrz PUP w zakresie powierzonych zadań określonych upoważnieniem Prezydenta Miasta Zamość,
 7. opracowywanie regulaminu i programu działania Klubu Pracy,
 8. koordynowanie zadań zmierzających do przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków na terenie miasta Zamościa i Powiatu Zamojskiego,
 9. współpraca z organizacjami bezrobotnych oraz innymi partnerami, w zakresie współtworzenia i realizacji polityki lokalnego rynku pracy,
 10. przyjmowanie osób zgłaszających się do Urzędu w sprawach indywidualnych,
 11. zgłaszanie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
 12. wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń z upoważnienia Prezydenta Miasta,
 13. zgłaszanie firm do listy kwalifikowanych dostawców i wykonawców w zamówieniach nie wymagających stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 14.09.2009 13:04
Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2009 06:49
Liczba wyświetleń: 1602

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Z-ca Dyrektora d/s Programów Rynku Pracy 14.09.2009 13:04