pomniejsz powiększ

Artykuł archiwalny

drukuj

2009-09-14 14:03:59

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu


p. o. Dyrektor Powiatowego Urzędu w Zamościu
mgr inż. Marian Hawrylak 

Do kompetencji Dyrektora PUP w szczególności należy:

 1. nadzór i koordynacja pracy Urzędu,
 2. promocja usług Urzędu i reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 3. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zadań określonych w ustawie z dnia 27.08.1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 4. planowanie i dysponowanie środkami funduszy celowych (FP, EFS, PFRON),
 5. planowanie i dysponowanie środkami budżetu Urzędu,
 6. zatrudnianie oraz prowadzenie polityki kadrowej w Urzędzie,
 7. dbałość o rozwój kadr Urzędu,
 8. zatwierdzanie kryteriów okresowej oceny pracowników,
 9. współpraca z Prezydentem, Starostą, Zarządem Powiatu, Radą Miasta i Radą Powiatu, Marszałkiem Województwa i Wojewodą,
 10. współpraca z organami samorządów lokalnych, Powiatową Radą Zatrudnienia, władzami szkolnymi, instytucjami szkolącymi i ośrodkami pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi,
 11. wydawanie zarządzeń,
 12. wnioskowanie do Prezydenta Miasta o zmianę przepisów z zakresu działania Urzędu,
 13. opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Regulaminu Organizacyjnego PUP,
 14. wydawanie decyzji, postanowień administracyjnych i zaświadczeń z upoważnienia Prezydenta Miasta oraz upoważnień,
 15. planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizacji pracy Urzędu,
 16. sprawowanie nadzoru nad merytoryczną realizacją zadań podległych komórek organizacyjnych oraz koordynowanie ich działania,
 17. określanie zakresów czynności dla Zastępców Dyrektora, kierowników i pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych,
 18. ustalenie zasad udzielania zamówień publicznych, przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamówień publicznych,
 19. zgłaszanie firm do listy kwalifikowanych dostawców i wykonawców oraz jej zatwierdzanie w zamówieniach nie wymagających stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 20. realizacja zadań administratora danych osobowych,
 21. przyjmowanie osób zgłaszających się do Urzędu w sprawach indywidualnych.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 14.09.2009 13:03
Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2013 12:54
Liczba wyświetleń: 3567

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu 02.07.2013 12:37 Andrzej Korga
2 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu 14.09.2009 13:03