pomniejsz powiększ

Artykuł archiwalny

drukuj

2009-09-14 14:12:55

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu


Załącznik

  Do uchwały Nr XII/148/2011
Rady Miejskiej w Zamościu
z dnia 28 listopada 2011

S T A T U T
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W ZAMOŚCIU

ZAMOŚĆ 2011

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
 2. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu jest jednostką budżetową, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona, samodzielna jednostka budżetowa.
 3. Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy znajduje się w Zamościu.
 4. Obszarem działania Urzędu jest miasto Zamość i teren Powiatu Zamojskiego.
 5. Zwierzchnictwo nad Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu sprawuje Prezydent Miasta Zamość.

§ 2

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu używa pieczęci podłużnej o treści:

Powiatowy Urząd Pracy
w Zamościu
ul. Plac Wolności 1,22 - 400 Zamość
tel. 084 638-33-31 fax 084 638-33-42
skr. poczt .Nr 96

§ 3

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z póź. zm./,
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z póź. zm./,
 3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm./,
 4. ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.),
 6. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm./, oraz
 7. niniejszego Statutu.

Rozdział II

Cele i zadania Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu

§ 4

Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy:

 1. opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach;
 2. pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 3. udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie;
 4. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 5. udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową;
 6. rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;
 7. inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
 8. inicjowanie i wspieranie metodyczne tworzenia klubów pracy działających w innych niż powiatowy urząd pracy instytucjach i organizacjach;
 9. inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;
 10. opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;
 11. inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 12. współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;
 13. współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów;
 14. współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych oraz innych zasobów informacji dotyczących lokalnego rynku pracy przydatnych w poszukiwaniu pracy;
 15. przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
 16. wydawanie decyzji o:
  • uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
  • przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,
  • obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy,
  • odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy,
 17. realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz państw z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób - w zakresie świadczeń dla bezrobotnych z tytułu bezrobocia w tym realizowanie decyzji,
 18. realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami wymienionymi w pkt 17, w szczególności przez:
  • realizowanie zadań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców,
  • realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw;
 19. realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;
 20. badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;
 21. organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy;
 22. opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;
 23. realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;
 24. organizacja i realizowanie programów specjalnych;
 25. udostępnianie informacji o osobach zarejestrowanych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie, innym instytucjom rynku pracy lub podmiotom, oraz innym podmiotom publicznym albo podmiotom niebędącym podmiotami publicznymi, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji;
 26. współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych;
 27. inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.

§ 5

 1. W postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji w zakresie promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy - jeżeli ustawa nie stanowi inaczej
  • organem właściwym jest Prezydent Miasta Zamość
  • organem wyższego stopnia jest - Wojewoda Lubelski.
 2. Organem opiniodawczo - doradczym Prezydenta Miasta Zamość w sprawach polityki rynku pracy jest - Powiatowa Rada Zatrudnienia w Zamościu.

Rozdział III

Organizacja Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu

§ 6

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu jest jednostką organizacyjną Miasta Zamość.
 2. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu wyłonionego w drodze konkursu powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Zamość w porozumieniu ze Starostą Powiatu Zamojskiego.
 3. Zastępców Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu powołuje i odwołuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.
 4. Prezydent może, w formie pisemnej, upoważnić Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu lub na jego wniosek innych pracowników tego urzędu do załatwiania w imieniu Prezydenta spraw, w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym.
 5. Prawa i obowiązki z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu - wykonuje Prezydent Miasta Zamość.
 6. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy wobec Zastępców Dyrektora i pozostałych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

§ 7

 1. Powiatowym Urzędem Pracy kieruje, zarządza i reprezentuje go na zewnątrz - zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa - jego Dyrektor.
 2. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu wydaje zarządzenia, które obowiązują wszystkich pracowników tego Urzędu oraz osoby przebywające na jego terenie.
 3. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu w czasie jego nieobecności zastępuje wskazany przez niego zastępca Dyrektora.
 4. Szczegółową organizację wewnętrzną i zasady działania Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu nadany przez Prezydenta Miasta Zamość w drodze zarządzenia.

§ 8

 1. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu są pracownikami samorządowymi.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy określają odrębne przepisy.

§ 9

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu przy realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy współpracuje z:

 1. Ministrem właściwym do spraw pracy,
 2. Marszałkiem Województwa Lubelskiego będącym organem zatrudnienia na szczeblu wojewódzkim oraz działającym w jego imieniu Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie,
 3. Wojewodą Lubelskim,
 4. jednostkami samorządu terytorialnego,
 5. Powiatową Radą Zatrudnienia w Zamościu,
 6. innymi Powiatowymi Radami Zatrudnienia,
 7. organami administracji publicznej,
 8. pracodawcami i ich organizacjami,
 9. związkami zawodowymi,
 10. organizacjami pozarządowymi /w tym z organizacjami bezrobotnych/,
 11. instytucjami i organami powołanymi do kontroli,
 12. innymi instytucjami.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu

§ 10

 1. Zasady gospodarki finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu określają odrębne przepisy.
 2. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu jest plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, uchwalony przez Radę Miasta Zamość.
 4. Za zgodność gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz racjonalną gospodarkę środkami finansowymi - odpowiada Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.
 5. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu prowadzi obsługę finansowo-księgową realizowanych przez siebie zadań w tym Funduszu Pracy w oparciu o decyzje dysponenta Funduszu.
 6. Nadzór nad prowadzoną przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu gospodarką finansową - sprawuje Prezydent Miasta Zamość.
 7. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu realizuje zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w ramach przyznanych środków z Funduszu Pracy.
 8. Dyrektor składa sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy Radzie Miasta Zamość i Radzie Powiatu Zamojskiego.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 11

 1. Nadanie niniejszego Statutu następuje zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) - w drodze stosownej uchwały Rady Miasta Zamość.
 2. Zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu dokonywane są również w drodze uchwały Rady Miasta Zamość.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 14.09.2009 13:12
Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2012 13:35
Liczba wyświetleń: 3871

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu 14.09.2009 13:15
2 Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu 14.09.2009 13:12