pomniejsz powiększ

Artykuł archiwalny

drukuj

2009-12-18 09:41:44

Regulamin organizacyjny Urzędu


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 168/2014

Prezydenta Miasta Zamość

z dnia 13 sierpnia 2014 r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY  POWIATOWEGO

URZĘDU PRACY W ZAMOŚCIU

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Regulamin Organizacyjny zwany dalej „regulaminem" określa organizację, zakres działania i zasady funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.

2. Zastępcach - należy przez to rozumieć Zastępców Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.

3. Kierownikach - należy przez to rozumieć Kierowników Działów Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.

4. Urzędzie - należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu.

5. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zmianami/

6. CAZ - Centrum Aktywizacji Zawodowej.

7. WUP - należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

8. Wojewodzie - należy przez to rozumieć Wojewodę Lubelskiego.

9. PRRP - należy przez to rozumieć Powiatową Radę Rynku Pracy.

10. Komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć dział, referat, zespół zadaniowy, wieloosobowe lub samodzielne stanowisko pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu.

11. Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Zamość.

12. UM - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Zamość.

13. Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Zamojskiego.

14. EURES - należy przez to rozumieć sieć europejskich służb zatrudnienia.

15. FP - należy przez to rozumieć Fundusz Pracy.

16. EFS - należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny.

17. PFRON - należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 
§ 3

1. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

2. Siedzibą Urzędu jest miasto Zamość, ul. Plac Wolności 1.

3. Obszarem działania Urzędu jest Miasto Zamość i teren Powiatu Zamojskiego.

 
§ 4

1. Do zakresu działania Powiatowego Urzędu Pracy należy wykonywanie zadań wynikających w szczególności z:

1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zmianami/,

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zmianami/,

3) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym /Dz. U.  z 2011 r. nr 43, poz. 225 z późn. zmianami/.

2. Powiatowy Urząd Pracy działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zmianami /.

2) ustawy z dnia 13 października 1998 - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zmianami/,

3) ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. - o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej /Dz. U. Nr 12 poz. 136 z późn. zmianami/,

4) Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu,

5) Niniejszego regulaminu.

3. Przy załatwianiu spraw w Urzędzie stosuje się postanowienia kodeksu postępowania administracyjnego chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

4. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych regulowane są postanowieniami instrukcji kancelaryjnej Urzędu.

5. Zasady gospodarki finansowej Urzędu oraz zasady wynagradzania pracowników ustalają odrębne przepisy.

 
§ 5

Przy realizacji zadań Urząd współdziała z:

1. Publicznymi Służbami Zatrudnienia,

2. Ochotniczymi Hufcami Pracy,

3. Agencjami Zatrudnienia,

4. Instytucjami szkoleniowymi,

5. Instytucjami dialogu społecznego,

6. Instytucjami partnerstwa lokalnego.

 
ROZDZIAŁ II

ZASADY KIEROWANIA URZĘDEM
 
§ 6

1. Działalnością Urzędu zarządza jednoosobowo Dyrektor.

2. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym dla wszystkich pracowników.

3. Dyrektor kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępców i Kierowników komórek organizacyjnych.

4. Podczas nieobecności Dyrektora kierownictwo sprawuje wskazany przez niego Zastępca, który przejmuje wówczas wszystkie jego zadania i kompetencje.

5. Zastępcy Dyrektora zastępują się wzajemnie.

6. Nieobecność Dyrektora oznacza nieobecność w pracy z powodu choroby, delegacji służbowej, urlopu wypoczynkowego oraz nieobecność rozumianą w świetle rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy /Dz. U. Nr 60, poz. 281 zm. Dz. U. z 2007 r.  Nr 227, poz. 1678 z późniejszymi zmianami/.

7. Zwierzchnictwo nad poszczególnymi działami na zasadzie jednoosobowego kierownictwa sprawują Kierownicy. Kierownik działu jest za niego w pełni odpowiedzialny, organizuje pracę, ustala zakresy czynności pracowników i kontroluje realizację zadań działu.

 

§ 7

1. Dyrektora Urzędu wyłonionego w drodze konkursu powołuje i odwołuje Prezydent w porozumieniu ze Starostą.

2. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Urzędu.

3. Prezydent może w formie pisemnej upoważnić Dyrektora Urzędu do załatwiania w jego imieniu spraw, w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. Upoważnienie może być na wniosek Dyrektora udzielone także innym pracownikom Urzędu.

 
§ 8

1.      Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad:

1) Centrum Aktywizacji Zawodowej,

2) Zastępcami,

3) Działem Organizacyjno - Administracyjnym,

4)      Działem Finansowo - Księgowym,

5)      Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Prawnych, Windykacji i Odwołań,

6)      Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Informatyki, Statystyki i Analiz,

7)      Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Projektów.

2.      Zastępca Dyrektora do spraw Programów Rynku Pracy bezpośrednio nadzoruje pracę:

1)      Działu Instrumentów Rynku Pracy,

2)      Działu Przedsiębiorczości i Rozwoju Zawodowego.

3.      Zastępca Dyrektora do spraw Aktywizacji Zawodowej i Świadczeń bezpośrednio nadzoruje pracę:

1)      Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego,

2)      Działu Ewidencji i Świadczeń.

 

 

ROZDZIAŁ III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

 

§ 9

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

I. Centrum Aktywizacji Zawodowej:

1.                  Dział Instrumentów Rynku Pracy,

2.                  Dział Przedsiębiorczości i Rozwoju Zawodowego,

3.                  Dział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego,

4.                  Wieloosobowe Stanowisko ds. Projektów.

II. Pozostałe działy i stanowiska:

1.      Dział Ewidencji i Świadczeń,

2.      Dział Organizacyjno - Administracyjny,

3.      Dział Finansowo - Księgowy,

4.      Wieloosobowe Stanowisko ds. Prawnych, Windykacji i Odwołań,

5.      Wieloosobowe Stanowisko ds. Informatyki, Statystyki i Analiz.

 

§ 10

1.      O ilości utworzonych komórek organizacyjnych decyduje Dyrektor w oparciu o posiadane etaty.

2.      W celu realizacji określonych zadań w Urzędzie Dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek Zastępców może powoływać zespoły i komisje zadaniowe.

 

§ 11

1.      Dział jest podstawową komórką organizacyjną, zajmującą się określoną problematyką i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia efektywne zarządzanie.

2.      Działem kieruje Kierownik.

3.      Dyrektor może powierzyć kierowanie Działem Zastępcom.

 

 

 

 

§ 12

1.      Samodzielne stanowisko pracy jest najmniejszą komórką organizacyjną, którą tworzy się w wypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki nieuzasadnionego powołania większej komórki organizacyjnej.

2.      Samodzielne stanowisko pracy może być tworzone w ramach Działu lub jako komórka samodzielna, podległa bezpośrednio Dyrektorowi lub Zastępcom.

3.      W wieloosobowym stanowisku pracy, zatrudniającym więcej niż jednego pracownika, może być powierzona koordynacja pracy jednemu z pracowników.

4.      Zakres obowiązków wyżej wymienionego pracownika określa Dyrektor.

 

§ 13

Centrum Aktywizacji Zawodowej

I.                   Dział Instrumentów Rynku Pracy:

1.      Pracą Działu kieruje i nadzoruje Kierownik.

2.      W skład Działu wchodzą następujące stanowiska pracy:

1)      Wieloosobowe stanowisko ds. wsparcia zatrudnienia.

2)      Wieloosobowe stanowisko ds. organizacji staży.

3)      Wieloosobowe stanowisko ds. analiz, rozliczeń i refundacji.

3.      W znakowaniu spraw Dział używa symbolu IR.

II.                Dział Przedsiębiorczości i Rozwoju Zawodowego:

1.      Pracą Działu kieruje i nadzoruje Zastępca Dyrektora ds. Programów Rynku Pracy.

2.      W skład Działu wchodzą następujące stanowiska pracy:

1)      Wieloosobowe stanowisko ds. wspierania miejsc pracy i działalności gospodarczej. W znakowaniu spraw stanowisko używa symbolu WP.

2)      Wieloosobowe stanowisko ds. organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych.

3)      Wieloosobowe stanowisko ds. aktywizacji zawodowej i prac społecznie użytecznych.

4)      Wieloosobowe stanowisko ds. rozwoju zawodowego.

3.      W znakowaniu spraw Dział używa symbolu RA.

III.             Dział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego:

1.      Pracą Działu kieruje i nadzoruje Kierownik.

2.      W skład Działu wchodzą następujące stanowiska pracy:

1)      Wieloosobowe stanowisko ds. Pośrednictwa Pracy.

2)      Wieloosobowe stanowisko ds. Poradnictwa Zawodowego.

3.      W znakowaniu spraw Dział używa symbolu PP.

IV.             Wieloosobowe stanowisko ds. projektów w znakowaniu spraw używa symbolu SP.

§ 14

Dział Ewidencji i Świadczeń:

1.      Pracą Działu kieruje i nadzoruje Zastępca Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej i Świadczeń.

2.      W skład Działu wchodzą następujące stanowiska pracy:

1)      Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji.

2)      Wieloosobowe stanowisko ds. świadczeń.

3)      Wieloosobowe stanowisko ds. zaświadczeń. W znakowaniu spraw stanowisko używa symbolu PZ.

3.      W znakowaniu spraw Dział używa symbolu ES.

 

§ 15

Dział Organizacyjno - Administracyjny:

1.                  Pracą Działu kieruje i nadzoruje Kierownik.

2.                  W skład Działu wchodzą następujące stanowiska pracy:

1)                  Samodzielne stanowisko ds. kadr.

2)                  Samodzielne stanowisko ds. administracyjnych, bhp, ppoż. i OC.

3)                  Wieloosobowe stanowisko ds. kancelaryjnych Urzędu.

4)                  Wieloosobowe stanowisko kierowców i obsługi Urzędu.

5)                  Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli.

6)                  Samodzielne stanowisko ds. informacji.

3.                  W znakowaniu spraw Dział używa symbolu OR.

 

§ 16

Dział Finansowo - Księgowy:

1.      Pracą Działu kieruje i nadzoruje Główny Księgowy.

2.      W skład Działu wchodzą następujące stanowiska pracy:

1)      Wieloosobowe stanowisko ds. funduszy celowych, EFS i weryfikacji zgłoszeń do ZUS.

2)      Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi instrumentów i usług rynku pracy.

3)      Wieloosobowe stanowisko ds. budżetu Urzędu:

a)                  stanowisko ds. płac,

b)                 stanowisko ds. księgowości budżetowej.

3.      W znakowaniu spraw Dział używa symbolu FK.

§ 17

Wieloosobowe stanowisko ds. prawnych, windykacji i odwołań w znakowaniu spraw używa symbolu PR.

 

§ 18

Wieloosobowe stanowisko ds. informatyki, statystyki i analiz w znakowaniu spraw używa symbolu IS.

 

§ 19

Schemat struktury organizacyjnej Urzędu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 20

Do kompetencji Dyrektora w szczególności należy:

1.      Realizacja zadań statutowych,

2.      Planowanie i organizowanie pracy Urzędu,

3.      Promocja usług i reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

4.      Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zadań określonych w ustawie z dnia 27.08.1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

5.      Planowanie i dysponowanie środkami funduszy celowych (FP, EFS, PFRON),

6.      Planowanie i dysponowanie środkami budżetu Urzędu,

7.      Prowadzenie polityki kadrowej, a w szczególności:

a)      Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami Urzędu,

b)      Podejmowanie czynności prawnych wynikających z zawartego stosunku pracy,

c)      Udzielanie urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i bezpłatnych.

8.      Dokonywanie lub zatwierdzanie okresowych ocen pracy podległych pracowników Urzędu,

9.      Współpraca z Prezydentem, Starostą, Zarządem Powiatu, Radą Miasta, Radą Powiatu, Marszałkiem Województwa i Wojewodą,

10.  Współpraca z organami samorządów lokalnych, Powiatową Radą Rynku Pracy, władzami szkolnymi, instytucjami szkolącymi, ośrodkami pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi,

11.  Wydawanie zarządzeń, poleceń i innych aktów normatywnych,

12.  Wnioskowanie do Prezydenta o zmianę przepisów z zakresu działania Urzędu,

13.  Opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Prezydentowi Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,

14.  Na podstawie pisemnego upoważnienia załatwianie w imieniu Prezydenta/Starosty spraw, w tym wydawanie decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym,

15.  Planowanie, wytyczanie kierunków działania Urzędu,

16.  Sprawowanie nadzoru nad właściwą organizacją i funkcjonowaniem Urzędu,

17.  Określanie kompetencji w regulaminie organizacyjnym dla Zastępców Dyrektora oraz zakresów czynności kierowników i pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych,

18.  Ustalenie zasad udzielania zamówień publicznych, przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamówień publicznych,

19.  Zgłaszanie firm do listy kwalifikowanych dostawców i wykonawców oraz jej zatwierdzanie w zamówieniach niewymagających stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

20.  Realizacja zadań administratora danych osobowych (ADO),

21.  Przyjmowanie osób zgłaszających się do Urzędu w sprawach indywidualnych.

 

§ 21

Do kompetencji Zastępcy Dyrektora ds. Programów Rynku Pracy należy:

1.      Nadzór i koordynacja pracy Działu Instrumentów Rynku Pracy,

2.      Bezpośredni nadzór i koordynacja pracy stanowisk w Dziale Przedsiębiorczości i Rozwoju Zawodowego,

3.      Akceptowanie:

a)      spraw z zakresu nadzorowanych komórek organizacyjnych i przedkładanie ich do decyzji Dyrektora,

b)      materiałów i informacji opracowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne i przedkładanie do rozpatrzenia przez PRRP,

c)      materiałów do promocji usług Urzędu z zakresu nadzorowanych komórek organizacyjnych,

d)     terminów urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i bezpłatnych pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych,

4.      Podejmowanie działań mających na celu uzyskanie przez Urząd środków Funduszu Pracy wymienionych w art.108 ust.1i oraz art.109 ust. 11 pkt.1 Ustawy,

5.      Wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych - pełnienie funkcji Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (LABI),

6.      Wspomaganie funkcjonowania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w kontekście ochrony danych osobowych,

7.      Przedkładanie Dyrektorowi propozycji awansów, przeszeregowań, nagród i kar podległych pracowników,

8.      Określanie zakresów czynności dla kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych i podległych pracowników,

9.      Reprezentowanie na zewnątrz Urzędu w zakresie powierzonych zadań określonych upoważnieniem Prezydenta,

10.  Koordynowanie zadań zmierzających do przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków na terenie Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego,

11.  Współpraca z innymi instytucjami rynku pracy,

12.  Przyjmowanie osób zgłaszających się do Urzędu w sprawach indywidualnych,

13.  Zgłaszanie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,

14.  Wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń z upoważnienia Prezydenta i Starosty,

15.  Zgłaszanie firm do listy kwalifikowanych dostawców i wykonawców w zamówieniach niewymagających stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,

16.  Przygotowywanie i akceptowanie materiałów i informacji na posiedzenia PRRP.

 

§ 22

Do kompetencji Zastępcy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej i Świadczeń należy:

1.      Nadzór i koordynacja pracy Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego,

2.      Bezpośredni nadzór i koordynacja pracy stanowisk w Dziale Ewidencji i Świadczeń,

3.      Akceptowanie:

a)      spraw z zakresu nadzorowanych komórek organizacyjnych i przedkładanie ich do decyzji Dyrektora,

b)      materiałów i informacji opracowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne i przedkładanie do rozpatrzenia przez PRRP,

c)      materiałów do promocji usług urzędu z zakresu nadzorowanych komórek organizacyjnych,

d)     terminów urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i bezpłatnych pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych,

4.      Podejmowanie działań mających na celu uzyskanie przez Urząd środków Funduszu Pracy wymienionych w art.108 ust.1i oraz art.109 ust. 11 pkt.1 Ustawy,

5.      Wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych - pełnienie funkcji Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (LABI),

6.      Wspomaganie funkcjonowania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w kontekście ochrony danych osobowych,

7.      Przedkładanie Dyrektorowi Urzędu propozycji awansów, przeszeregowań, nagród i kar podległych pracowników,

8.      Określanie zakresów czynności dla kierownika podległej komórki organizacyjnej i podległych pracowników,

9.      Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz w zakresie powierzonych zadań określonych upoważnieniem Prezydenta,

10.  Współpraca z innymi instytucjami rynku pracy,

11.  Wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń z upoważnienia Prezydenta lub Starosty,

12.  Przyjmowanie osób zgłaszających się do Urzędu w sprawach indywidualnych,

13.  Zgłaszanie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,

14.  Zgłaszanie firm do listy kwalifikowanych dostawców i wykonawców w zamówieniach niewymagających stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

15.  Przygotowywanie i akceptowanie materiałów do promocji usług urzędu z zakresu nadzorowanych komórek organizacyjnych,

16.  Przygotowywanie i akceptowanie materiałów i informacji na posiedzenia PRRP.

 

ROZDZIAŁ IV

ZADANIA WSPÓLNE KIEROWNIKÓW DZIAŁÓW

 

§ 23

Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych dla Kierowników należy:

1.      Koordynowanie i nadzorowanie pracy komórki organizacyjnej, jak również bieżąca współpraca z innymi komórkami Urzędu,

2.      Podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu działania komórki organizacyjnej na podstawie upoważnienia Prezydenta lub Starosty,

3.      Szczegółowe zaznajamianie pracowników z zadaniami komórki organizacyjnej, zakresem współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz ustaleniami kierownictwa i przekazywanie do wiadomości a także wykonania otrzymanych poleceń, dyspozycji
i aktów normatywnych,

4.      Podejmowanie działań mających na celu uzyskanie przez Urząd środków Funduszu Pracy wymienionych w art.108 ust.1i oraz art.109 ust. 11 pkt.1 Ustawy,

5.      Wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych - pełnienie funkcji Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (LABI),

6.      Wspomaganie funkcjonowania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w kontekście ochrony danych osobowych,

7.      Dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników, a w szczególności:

a)   umożliwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji,

b) sporządzanie opinii uzasadniających konieczność odbycia szkolenia na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędu oraz planu szkoleń,

8.      Udzielanie pomocy pracownikom podległej komórki organizacyjnej w opracowywaniu procedur i wytycznych realizacji zadań stałych,

9.      Wykonywanie kontroli pracy komórki organizacyjnej z punktu widzenia merytorycznego
i formalnego, której szczegółowe zasady określa regulamin kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Jednostkach Organizacyjnych Miasta,

10.  Dokonywanie okresowych ocen pracowników,

11.   Opiniowanie doboru osób podległych komórce organizacyjnej,

12.  Wnioskowanie wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar dla podległych pracowników,

13.  Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie pozyskiwania materiałów, informacji i opinii potrzebnych do wykonywania zadań,

14.  Podpisywanie korespondencji wewnętrznej i parafowanie pism wychodzących przed podaniem do podpisu Dyrektorowi lub Zastępcom,

15.  Ustalanie i aktualizowanie projektów szczegółowych zakresów czynności dla podległych pracowników,

16.  Powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych nieobjętych zakresem czynności,

17.  Wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu pracownika lub jego długotrwałej nieobecności w pracy z innych przyczyn,

18.  Przygotowanie dla potrzeb Dyrektora sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji związanych z merytorycznym zakresem funkcjonowania Działu,

19.  Analizowanie przepisów prawa oraz zgłaszanie zmian do Regulaminu Organizacyjnego,

20.  Zgłaszanie firm do listy kwalifikowanych dostawców i wykonawców w zamówieniach niewymagających stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

§ 24

Obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego Urzędu określają odrębne przepisy

w tym ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych /j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) oraz ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości /j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zmianami).

 

ROZDZIAŁ V

ZAKRES ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU

 

§ 25

Do zadań podstawowych Centrum Aktywizacji Zawodowej należy realizacja zadań w zakresie usług oraz instrumentów rynku pracy.

 

§ 26

Do podstawowych zadań Działu Instrumentów Rynku Pracy należy w szczególności:

1.      Opracowywanie i realizacja programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy,

2.      Inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych,

3.      Ustalanie we współpracy z odpowiednimi komórkami Urzędu kierunków i potrzeb aktywizacji bezrobotnych w ramach form subsydiowanych,

4.      Koordynowanie i finansowanie robót publicznych,

5.      Inicjowanie, organizowanie, koordynowanie i finansowanie staży,

6.      Finansowanie kosztów przejazdu do miejsca odbywania stażu, podjęcia pracy, innej pracy zarobkowej oraz kosztów zasiedlenia,

7.      Współudział przy organizowaniu akcji promocyjnych oraz imprez propagujących aktywność na rynku pracy,

8.      Prowadzenie sprawozdawczości z realizacji programów, raportów i analiz oraz wprowadzanie pomocy publicznej do Systemu Harmonogramowania i Monitorowania Pomocy Publicznej,

9.      Realizacja działań w zakresie promocji programów wykonywanych przez Urząd związanych z aktywizacją lokalnego rynku pracy i promocją zatrudnienia,

10.  Współdziałanie w zakresie realizacji lokalnych programów rozwoju i wspierania przedsiębiorczości z udziałem środków Funduszu Pracy i innych funduszy,

11.  Współpraca z siecią instytucji doradczych, szkoleniowych i informacyjnych,

12.  Merytoryczne opracowywanie bądź zatwierdzanie materiałów informacyjnych, z zakresu realizowanych zadań,

13.  Gospodarowanie środkami FP i innymi środkami publicznymi na podstawie dyspozycji Dyrektora, Zastępcy lub informacji otrzymanej z Działu Finansowo Księgowego w zakresie wykonywanych zadań związanych z realizacją - programów, projektów i instrumentów rynku pracy oraz pozostałych zadań,

14.  Bieżąca weryfikacja niepodjętych stypendiów i innych świadczeń wypłacanych w ramach programów realizowanych przez Dział,

15.  Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu właściwej i sprawnej realizacji zadań oraz profesjonalnej obsługi klientów,

16.  Przygotowywanie materiałów i informacji na posiedzenia PRRP,

17.  Aktywizacja bezrobotnych, następująca po złożeniu wniosku przez zainteresowanych bezrobotnych, w przedmiocie przyznania bonu stażowego, bonu zatrudnieniowego oraz bonu na zasiedlenie wynikająca z przepisów Ustawy regulującej dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia,

18.  Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy,

19.  Refundacja części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych aktywizowanych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz dofinansowanie wynagrodzeń za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia,

20.  Wypłata premii dla pracodawcy za aktywizację bezrobotnych do 30 roku życia w ramach bonu stażowego,

21.  Refundowanie części kosztów poniesionych przez pracodawcę w ramach bonu zatrudnieniowego za osoby bezrobotne do 30 roku życia,

22.  Finansowanie kosztów badań lekarskich,

23.  Monitorowanie pracodawców z efektywności deklarowanego zatrudnienia,

24.  Wydawanie zaświadczeń o odbyciu stażu,

25.  Udzielanie bezrobotnym, poszukującym pracy i pracodawcom informacji o możliwościach aktywizacji zawodowej,

26.  Potwierdzanie oraz przedłużanie profili zaufanych ePUAP.

 

§ 27

Do podstawowych zadań Działu Przedsiębiorczości i Rozwoju Zawodowego należy
w szczególności:

1.      Ustalanie we współpracy z odpowiednimi komórkami Urzędu kierunków i potrzeb aktywizacji subsydiowanej realizowanej na lokalnym rynku pracy,

2.      Inicjowanie, organizowanie, koordynowanie i finansowanie prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych,

3.      Dofinansowywanie wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, podjęcia

działalności gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,

4.      Przyznawanie pracodawcom lub przedsiębiorcom środków finansowych - „grantów" na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy,

5.      Przyznawanie świadczenia aktywizacyjnego na zatrudnienie bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub opieką nad osobą zależną,

6.      Przyznawanie pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowania wynagrodzeń za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia,

7.      Refundowanie pracodawcy składek na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnego do 30 roku życia,

8.      Refundowanie świadczeń integracyjnych dla uczestników zajęć w centrach integracji społecznej,

9.      Refundowanie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych członków spółdzielni socjalnych,

10.  Współudział przy organizowaniu akcji promocyjnych oraz imprez propagujących aktywność na rynku pracy,

11.  Prowadzenie sprawozdawczości z realizacji programów, wprowadzanie pomocy publicznej do Systemu Harmonogramowania i Monitorowania Pomocy Publicznej,

12.  Realizacja działań w zakresie promocji programów wykonywanych przez Urząd związanych z aktywizacją lokalnego rynku pracy i promocją zatrudnienia,

13.  Współdziałanie w zakresie realizacji lokalnych programów rozwoju i wspierania przedsiębiorczości z udziałem środków Funduszu Pracy i innych funduszy,

14.  Współpraca z funduszami pożyczkowymi i poręczeniowymi,

15.  Merytoryczne opracowywanie bądź zatwierdzanie materiałów informacyjnych z zakresu realizowanych zadań,

16.  Obsługa merytoryczno - finansowa wspierania przedsiębiorczości wśród bezrobotnych poprzez przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych,

17.  Gospodarowanie środkami FP i innymi środkami publicznymi na podstawie dyspozycji Dyrektora, Zastępcy lub informacji otrzymanej z Działu Finansowo - Księgowego w zakresie wykonywanych zadań związanych z realizacją - programów, projektów i instrumentów rynku pracy oraz pozostałych zadań,

18.  Sporządzanie raportów, analiz i sprawozdań dotyczących realizowanych zadań i pomocy publicznej,

19.  Współpraca z partnerami rynku pracy,

20.  Obsługa merytoryczno - finansowa wspierania samozatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy,

21.  Obsługa merytoryczno - finansowa wspierania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,

22.  Udzielanie informacji o możliwościach i zasadach korzystania ze szkoleń proponowanych przez Urząd oraz promowanie tej formy aktywizacji,

23.  Diagnozowanie zapotrzebowania na zawody, specjalności i kwalifikacje na lokalnym rynku pracy oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych uprawnionych osób,

24.  Przygotowanie i upowszechnienie planu szkoleń oraz planu przygotowania zawodowego dorosłych,

25.  Zlecanie lub powierzanie szkoleń instytucjom szkoleniowym,

26.  Organizowanie szkoleń zgodnie z warunkami oraz trybem i sposobem prowadzenia usług rynku pracy i ustawą o zamówieniach publicznych,

27.  Organizowanie szkoleń na podstawie trójstronnych umów, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową,

28.  Organizowanie szkoleń na podstawie bonów szkoleniowych,

29.  Obsługa działań finansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

30.  Monitorowanie przebiegu szkoleń oraz prowadzenie ich analiz skuteczności i efektywności,

31.  Finansowanie kosztów szkoleń instytucjom szkoleniowym,

32.  Przyznawanie stypendiów bezrobotnym odbywającym szkolenie oraz przygotowanie zawodowe dorosłych,

33.  Finansowanie kosztów przejazdów lub kosztów zakwaterowania i wyżywienia związanych z udziałem w szkoleniach,

34.  Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących finansowania kosztów egzaminów, studiów podyplomowych lub uzyskania licencji oraz sporządzanie umów w tym zakresie,

35.  Prowadzenie dokumentacji działań związanych z organizacją szkoleń,

36.  Analiza dokumentacji przebiegu szkolenia na podstawie, której następuje końcowe rozliczenie z jednostkami szkolącymi,

37.  Organizowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych z PFRON i innych programów,

38.  Organizacja przygotowania zawodowego dorosłych,

39.  Udzielanie informacji o możliwościach i zasadach korzystania z przygotowania zawodowego dorosłych,

40.  Diagnozowanie potrzeb osób zarejestrowanych w Urzędzie pod względem uczestnictwa
w programie przygotowania zawodowego dorosłych oraz ich nabór,

41.  Planowanie działań w zakresie organizacji przygotowania zawodowego dorosłych oraz nadzorowanie przebiegu realizacji programu,

42.  Pozyskiwanie od pracodawców propozycji utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych,

43.  Zawieranie i realizacja umów w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych,

44.  Dokonywanie wyboru instytucji egzaminujących,

45.  Prowadzenie analiz jakości, skuteczności i efektywności przygotowania zawodowego dorosłych,

46.  Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu właściwej i sprawnej realizacji zadań oraz profesjonalnej obsługi klientów,

47.  Przygotowywanie materiałów i informacji na posiedzenia PRRZ.

 

 

 

§ 28

Do zakresu podstawowych zadań Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego należy w szczególności:

1.      Promocja usług i instrumentów rynku pracy,

2.      Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

3.      Podejmowanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami,

4.      Pozyskiwanie, realizacja i upowszechnianie ofert pracy od pracodawców,

5.      Monitorowanie pracodawców z efektywności deklarowanego zatrudnienia,

6.      Udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,

7.      Kierowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy na zgłoszone oferty pracy,

8.      Ustalanie profilu pomocy dla bezrobotnych,

9.      Przygotowywanie i realizacja indywidualnych planów działania dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy,

10.  Współpraca z innymi urzędami w zakresie dystrybucji ofert pracy,

11.  Informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,

12.  Organizowanie giełd i targów pracy,

13.  Współpraca w zakresie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,

14.  Współpraca z pracodawcami w zakresie zwolnień monitorowanych,

15.  Badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca,

16.  Współpraca z inspekcją pracy w zakresie kontroli legalności zatrudnienia,

17.  Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu właściwej i sprawnej realizacji zadań oraz profesjonalnej obsługi klientów zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętymi zasadami,

18.  Sporządzanie analiz, sprawozdań i zatwierdzanie materiałów informacyjnych dotyczących realizowanych przez Dział zadań,

19.  Informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach,

20.  Wprowadzanie i aktualizacja zapisów w komputerowych bazach danych w zakresie realizowanych zadań,

21.  Realizacja pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES,

22.  Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, a także umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,

23.  Udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

24.  Kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,

25.  Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy,

26.  Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,

27.  Pomoc pracodawcy we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielenie porad zawodowych,

28.  Potwierdzanie oraz przedłużanie profili zaufanych ePUAP,

29.  Przygotowywanie materiałów i informacji na posiedzenia PRRP.

 

§ 29

Do podstawowych zadań Działu Ewidencji i Świadczeń należy w szczególności:

1.    Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy,

2.    Wydawanie decyzji i postanowień,

3.    Obsługa osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych, stypendium,

4.      Ustalanie uprawnień bezrobotnych i innych osób do świadczeń przewidzianych w Ustawie,

5.    Wyłączanie z ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy,

6.    Informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach,

7.    Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

8.    Wprowadzanie i aktualizacja zapisów w komputerowych bazach danych w zakresie realizowanych zadań,

9.    Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej i państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób w zakresie świadczeń dla bezrobotnych,

10.  Udostępnianie informacji o osobach zarejestrowanych innym instytucjom w granicach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych,

11.  Sprawdzanie pod względem merytorycznym list próbnych i głównych osób uprawnionych do zasiłku i innych świadczeń,

12.  Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem korekt w dokumentach zgłoszeniowych i wyrejestrowujących z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,

13.  Wydawanie zaświadczeń osobom bezrobotnym z prawem i bez prawa do zasiłku oraz osobom poszukującym pracy,

14.  Wydawanie zaświadczeń instytucjom występującym z wnioskami o udzielenie informacji,

15.  Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu właściwej i sprawnej realizacji zadań oraz profesjonalnej obsługi klientów zgodnie z obowiązującym prawem oraz przyjętymi zasadami,

16.  Obsługa Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej - SEPI,

17.  Potwierdzanie oraz przedłużanie profili zaufanych ePUAP,

18.  Przygotowywanie materiałów i informacji na posiedzenia PRRP.

 

 

§ 30

Do podstawowych zadań Działu Organizacyjno-Administracyjnego należy
w szczególności:

1.      Prowadzenie spraw organizacyjnych Urzędu,

2.    Opracowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu,

3.      Organizacja służby przygotowawczej i egzaminu kończącego tę służbę,

4.      Opracowywanie i nadzór nad systemem obiegu informacji w Urzędzie,

5.      Opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji,

6.      Prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków rzeczowych,

7.      Obsługa narad, spotkań oraz obsługa kancelaryjna Urzędu,

8.      Planowanie i realizacja kontroli zarządczej instytucjonalnej i kontroli zewnętrznych,

9.      Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym Urzędu,

10.  Wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych dla stanowisk bezpośrednio podlegających Dyrektorowi - Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) pełni funkcję Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (LABI),

11.  Prowadzenie ewidencji i rejestru wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych,

12.  Przygotowanie dokumentacji na posiedzenia PRRP,

13.  Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu,

14.  Obsługa formalna dotycząca zakresów czynności - ewidencja wydanych zakresów,

15.  Prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw,

16.  Prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników i członków ich rodzin,

17.  Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Regulaminu Pracy Urzędu w zakresie porządku i dyscypliny pracy,

18.  Prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy pracowników,

19.  Przygotowywanie dokumentacji do okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników Urzędu,

20.  Udział w procesie naboru pracowników Urzędu na stanowiska urzędnicze i kierownicze,

21.  Opracowywanie oraz realizacja planów szkoleń pracowników Urzędu,

22.  Współpraca z ośrodkami szkolącymi w zakresie organizacji szkoleń dla pracowników Urzędu,

23.  Koordynacja praktyk zawodowych uczniów i studentów,

24.  Prowadzenie spraw związanych z:

a)      zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,

b)      bhp, ppoż, i OC,

c)      udzielaniem zamówień publicznych,

d)     realizacją inwestycji i remontów Urzędu,

25.  Zaopatrzenie Urzędu w wyposażenie i materiały biurowe,

26.  Archiwizacja dokumentacji,

27.  Administrowanie majątkiem Urzędu,

28.  Gromadzenie informacji dotyczących zadań Urzędu oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym,

29.  Udzielanie wyjaśnień i informacji dotyczących podstawowych praw i obowiązków osób bezrobotnych i poszukujących pracy,

30.  Zapewnienie utrzymania czystości Urzędu,

31.  Zabezpieczenie potrzeb Urzędu w zakresie transportu i wyjazdów służbowych,

32.  Aktualizacja zapisów w komputerowych bazach danych w zakresie działania Działu,

33.  Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP - procedury, instrukcje, upoważnienia, archiwizacja,

34.  Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.

 

 

§ 31

Do podstawowych zadań Działu Finansowo - Księgowego należy w szczególności:

1.      Opracowywanie projektu planu finansowego Urzędu,

2.      Planowanie i koordynacja w zakresie:

a)      realizacji budżetu Urzędu,

b)      dysponowania i rozliczania środków funduszy celowych,

c)      funkcjonowania systemu finansowo - księgowego,

3.      Przestrzeganie dyscypliny budżetowej Urzędu,

4.      Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych, w tym planowanie i realizacja wydatków osobowych Urzędu oraz prowadzenie dokumentacji płacowej,

5.      Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych z funduszy celowych, w tym EFS,

6.      Weryfikacja zgłoszeń do ZUS,

7.      Obsługa kasowa budżetu i funduszy celowych,

8.      Obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

9.      Prowadzenie ewidencji księgowych dla środków trwałych, innych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

10.  Rozliczanie okresowych inwentaryzacji,

11.  Sprawozdawczość z zakresu gospodarowania środkami finansowymi budżetu Urzędu, środkami funduszy celowych i EFS,

12.  Obsługa finansowa instrumentów i usług rynku pracy,

13.  Rozliczanie funduszy strukturalnych,

14.  Sporządzanie deklaracji o uzyskanych dochodach (PIT),

15.  Aktualizacja zapisów w komputerowych bazach danych w zakresie działania Działu,

16.  Przygotowywanie materiałów i informacji na posiedzenia PRRP.

§ 32

Do podstawowych zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Prawnych, Windykacji i Odwołań należy realizacja obowiązków wynikających z postanowień ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych z /j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zmianami/, a w szczególności:

1.      Reprezentowanie Dyrektora w postępowaniu sądowym oraz postępowaniu przed innymi organami orzekającymi,

2.      Udzielanie porad lub opinii prawnych w sprawach z zakresu działania Urzędu,

3.      Udział w opracowaniu oraz opiniowanie /parafowanie/ po względem formalno - prawnym projektów regulaminów, zarządzeń, umów cywilnoprawnych lub kontraktów, pism oraz innych dokumentów powodujących skutki prawne,

4.      Prowadzenie zbioru przepisów prawnych (Biuletynu prawnego) i informowanie pracowników o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności i zadań Urzędu,

5.      Prowadzenie szkoleń dla pracowników,

6.      Współtworzenie wzorców decyzji administracyjnych,

7.      Pomoc prawna w prowadzeniu postępowań administracyjnych i cywilnych w sprawach bezrobotnych, poszukujących pracy, pracodawców i przedsiębiorców,

8.      Opiniowanie decyzji wydawanych przez Urząd po uchyleniu przez II instancję oraz przy realizacji wyroków Sądu Administracyjnego,

9.      Prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie przepisów KPA w sprawach bezrobotnych i poszukujących pracy dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy i innych środków publicznych w zakresie wznawiania postępowań i ponownego rozpatrywania spraw,

10.  Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących zwrotu udzielonych pożyczek, zwrotu należności z tytułu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych,

11.  Rozpatrywanie odwołań od decyzji, wydawanie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego decyzji uchylających bądź zmieniających, przekazywanie odwołań z dokumentacją do II instancji,

12.  Przekazywanie dokumentacji do organu II instancji w związku z wniesionymi skargami,

13.  Prowadzenie windykacji i egzekucji wierzytelności Funduszu Pracy oraz innych środków publicznych,

14.  Przygotowanie materiałów do zaopiniowania przez  PRRP w celu umorzenia wierzytelności,

15.  Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sytuacjach stwierdzonych niezgodności i ponowne rozpatrywanie spraw,

16.  Współpraca z działem finansowo-księgowym w postępowaniu windykacyjnym i egzekucyjnym,

17.  Współpraca z komisją przetargową powołaną w Urzędzie w zakresie pomocy prawnej,

18.  Zawiadamianie prokuratora na podstawie art. 304 § 2 KPK o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,

19.  Załatwianie skarg i wniosków.

 

§ 33

Do podstawowych zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyki Statystyki i Analiz należy w szczególności:

1.      Opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji na potrzeby Urzędu,

2.      Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu,

3.      Udział w pracach komisji przetargowej w zakresie realizacji zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne,

4.      Planowanie i koordynacja wydatków środków publicznych na utrzymanie i rozwój systemów informatycznych,

5.      Nadzór i koordynacja przesyłania dokumentów drogą elektroniczną oraz podpisu elektronicznego, określonych przepisami szczególnymi,

6.      Prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,

7.      Redagowanie i zarządzanie stroną www i BIP Urzędu,

8.      Udzielanie i udostępnianie informacji zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej,

9.      Przygotowywanie raportów z danych zapisanych w programie SI SYRIUSZ,

10.  Przygotowywanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy,

11.  Nadzór nad realizacją zadań związanych z ochroną bezpieczeństwa danych w systemie informatycznym,

12.    Administrowanie systemami służącymi do wymiany informacji między instytucjami zewnętrznymi: CBOP (Centralna Baza Ofert Pracy), AC (Aplikacja Centralna), SEPI (Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna),

13.    Zarządzanie systemami komunikacyjnymi: ePUAP, platforma PU, praca.gov.pl.

 

§ 34

Do podstawowych zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Projektów należy
w szczególności:

1.      Pisanie projektów i programów,

2.      Rozpoznawanie możliwości aplikacji projektów/programów związanych z promocją zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,

3.      Przygotowywanie merytoryczne i finansowe wniosków o dofinansowanie realizacji projektów i innych niezbędnych dokumentów w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE, zwłaszcza EFS, FP oraz innych źródeł,

4.      Proponowanie składu osobowego zespołów projektowych i koordynatorów projektów,

5.      Współpraca z Instytucją Wdrażającą i Zarządzającą w trakcie realizacji projektu oraz partnerami biorącymi udział w projekcie zakresie realizowanych przez Urząd programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i innych środków publicznych,

6.      Planowanie i koordynacja wydatkowania środków z Funduszu Pracy i środków publicznych w zakresie wykonywanych zadań związanych z realizacją projektów, współfinansowanych ze środków UE,

7.      Koordynacja działań w zakresie rekrutacji i promocji do projektów,

8.      Koordynacja działań w zakresie prac zespołu ds. projektów,

9.      Opracowywanie materiałów związanych z realizacją projektów: umowy, porozumienia, procedury, protokoły i harmonogramy,

10.  Sporządzanie raportów, analiz, sprawozdań i wniosków o płatność dotyczących realizowanych zadań,

11.  Monitoring merytoryczny i finansowy uczestników projektu i działań realizowanych
w projekcie/programie,

12.  Przygotowywanie materiałów do kontroli projektów/programów,

13.  Przygotowywanie materiałów i informacji na posiedzenia PRRP.

 

ROZDZIAŁ VI

ZASADY PODPISYWANIA PISM, DOKUMENTÓW

FINANSOWYCH, DECYZJI I AKTÓW NORMATYWNYCH

 

§ 35

1.      Pisma kierowane na zewnątrz z zakresu działania wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu podpisuje Dyrektor,

2.      W czasie nieobecności Dyrektora pisma podpisuje wskazany przez niego Zastępca,

3.      Kierownicy podpisują pisma załatwiające sprawy, na podstawie upoważnień udzielonych w tym zakresie przez Dyrektora.

 

 

§ 36

1.      Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Urzędu podpisują:

a)      Dyrektor lub Zastępcy. W przypadku nieobecności Dyrektora dokumenty, o których mowa w pkt. 1 podpisuje wskazany przez niego Zastępca,

b)      Główny Księgowy Urzędu.

2.      Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów Księgowych ustalone są odrębną instrukcją.

§ 37

1.      Akty normatywne, decyzje administracyjne, zezwolenia oraz wszelkiego rodzaju korespondencję podpisuje Dyrektor lub inna osoba zgodnie z zakresem upoważnienia.

2.      Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania pism i dokumentów określa obowiązująca Instrukcja Kancelaryjna.

3.      Zasady prowadzenia działalności kontrolnej oraz planowania i rozliczania pracy określa odrębny regulamin zatwierdzony przez Dyrektora.

 

ROZDZIAŁ VII

OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW
§ 38

Porządek wewnętrzny i rozkład czasu pracy oraz związane z procesem pracy obowiązki pracodawcy i wszystkich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy określa Regulamin Pracy.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39

Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu rozstrzyga Dyrektor.

§ 40

Sprawy nieujęte szczegółowo w niniejszym regulaminie będą ustalane w formie odrębnych zarządzeń Dyrektora z zastrzeżeniem § 41.

§ 41

Wszelkie zmiany w regulaminie dokonane po jego zatwierdzeniu wymagają ponownej akceptacji Prezydenta.

 

Informacje o artykule

Autor: Leszek Szczepański
Zredagował(a): Andrzej Korga
Data powstania: 18.12.2009 08:41
Data ostatniej modyfikacji: 13.08.2014 09:54
Liczba wyświetleń: 2326

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Regulamin organizacyjny Urzędu 10.01.2012 11:05 Dariusz Żywina
2 Regulamin organizacyjny Urzędu 10.01.2012 09:34 Dariusz Żywina
3 Regulamin organizacyjny Urzędu 04.10.2010 11:12 Dariusz Żywina
4 Regulamin organizacyjny Urzędu 18.12.2009 09:15 Andrzej Korga
5 Regulamin organizacyjny Urzędu 18.12.2009 08:48 Andrzej Korga
6 Regulamin organizacyjny Urzędu 18.12.2009 08:44 Andrzej Korga
7 Regulamin organizacyjny Urzędu 18.12.2009 08:41 Andrzej Korga