pomniejsz powiększ

Artykuł archiwalny

drukuj

2009-09-14 14:03:59

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu


Dyrektor Powiatowego Urzędu w Zamościu
mgr inż. Marian Hawrylak

Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 1. Centrum Aktywizacji Zawodowej,
 2. Zastępcami,
 3. Działem Organizacyjno - Administracyjnym,
 4. Działem Finansowo - Księgowym,
 5. Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Prawnych, Windykacji i Odwołań,
 6. Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Informatyki, Statystyki i Analiz,
 7. Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Projektów.
Do kompetencji Dyrektora w szczególności należy:

 1. Realizacja zadań statutowych,
 2. Planowanie i organizowanie pracy Urzędu,
 3. Promocja usług i reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 4. Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zadań określonych w ustawie z dnia 27.08.1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 5. Planowanie i dysponowanie środkami funduszy celowych (FP, EFS, PFRON),
 6. Planowanie i dysponowanie środkami budżetu Urzędu,
 7. Prowadzenie polityki kadrowej, a w szczególności:
  • Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami Urzędu,
  • Podejmowanie czynności prawnych wynikających z zawartego stosunku pracy,
  • Udzielanie urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i bezpłatnych.
 8. Dokonywanie lub zatwierdzanie okresowych ocen pracy podległych pracowników Urzędu,
 9. Współpraca z Prezydentem, Starostą, Zarządem Powiatu, Radą Miasta, Radą Powiatu, Marszałkiem Województwa i Wojewodą,
 10. Współpraca z organami samorządów lokalnych, Powiatową Radą Rynku Pracy, władzami szkolnymi, instytucjami szkolącymi, ośrodkami pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi,
 11. Wydawanie zarządzeń, poleceń i innych aktów normatywnych,
 12. Wnioskowanie do Prezydenta o zmianę przepisów z zakresu działania Urzędu,
 13. Opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Prezydentowi Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
 14. Na podstawie pisemnego upoważnienia załatwianie w imieniu Prezydenta/Starosty spraw, w tym wydawanie decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym,
 15. Planowanie, wytyczanie kierunków działania Urzędu,
 16. Sprawowanie nadzoru nad właściwą organizacją i funkcjonowaniem Urzędu,
 17. Określanie kompetencji w regulaminie organizacyjnym dla Zastępców Dyrektora oraz zakresów czynności kierowników i pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych,
 18. Ustalenie zasad udzielania zamówień publicznych, przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamówień publicznych,
 19. Zgłaszanie firm do listy kwalifikowanych dostawców i wykonawców oraz jej zatwierdzanie w zamówieniach niewymagających stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 20. Realizacja zadań administratora danych osobowych (ADO),
 21. Przyjmowanie osób zgłaszających się do Urzędu w sprawach indywidualnych.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 14.09.2009 13:03
Data ostatniej modyfikacji: 14.08.2014 14:21
Liczba wyświetleń: 4147

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu 10.02.2014 09:19 Dariusz Żywina
2 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu 10.02.2014 09:11 Dariusz Żywina
3 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu 02.07.2013 12:54 Andrzej Korga
4 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu 02.07.2013 12:37 Andrzej Korga
5 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu 14.09.2009 13:03