pomniejsz powiększ

drukuj

2009-09-14 13:59:26

Dział Instrumentów Rynku Pracy  Pracą Działu kieruje i nadzoruje Kierownik.

 1. W skład Działu wchodzą następujące stanowiska pracy:
  • Wieloosobowe stanowisko ds. wsparcia zatrudnienia.
  • Wieloosobowe stanowisko ds. organizacji staży.
  • Wieloosobowe stanowisko ds. analiz, rozliczeń i refundacji.
 2. W znakowaniu spraw Dział używa symbolu IR.
Do podstawowych zadań Działu Instrumentów Rynku Pracy należy w szczególności:

 1. Opracowywanie i realizacja programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 2. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych,
 3. Ustalanie we współpracy z odpowiednimi komórkami Urzędu kierunków i potrzeb aktywizacji bezrobotnych w ramach form subsydiowanych,
 4. Koordynowanie i finansowanie robót publicznych,
 5. Inicjowanie, organizowanie, koordynowanie i finansowanie staży,
 6. Finansowanie kosztów przejazdu do miejsca odbywania stażu, podjęcia pracy, innej pracy zarobkowej oraz kosztów zasiedlenia,
 7. Współudział przy organizowaniu akcji promocyjnych oraz imprez propagujących aktywność na rynku pracy,
 8. Prowadzenie sprawozdawczości z realizacji programów, raportów i analiz oraz wprowadzanie pomocy publicznej do Systemu Harmonogramowania i Monitorowania Pomocy Publicznej,
 9. Realizacja działań w zakresie promocji programów wykonywanych przez Urząd związanych z aktywizacją lokalnego rynku pracy i promocją zatrudnienia,
 10. Współdziałanie w zakresie realizacji lokalnych programów rozwoju i wspierania przedsiębiorczości z udziałem środków Funduszu Pracy i innych funduszy,
 11. Współpraca z siecią instytucji doradczych, szkoleniowych i informacyjnych,
 12. Merytoryczne opracowywanie bądź zatwierdzanie materiałów informacyjnych, z zakresu realizowanych zadań,
 13. Gospodarowanie środkami FP i innymi środkami publicznymi na podstawie dyspozycji Dyrektora, Zastępcy lub informacji otrzymanej z Działu Finansowo Księgowego w zakresie wykonywanych zadań związanych z realizacją - programów, projektów i instrumentów rynku pracy oraz pozostałych zadań,
 14. Bieżąca weryfikacja niepodjętych stypendiów i innych świadczeń wypłacanych w ramach programów realizowanych przez Dział,
 15. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu właściwej i sprawnej realizacji zadań oraz profesjonalnej obsługi klientów,
 16. Przygotowywanie materiałów i informacji na posiedzenia PRRP,
 17. Aktywizacja bezrobotnych, następująca po złożeniu wniosku przez zainteresowanych bezrobotnych, w przedmiocie przyznania bonu stażowego, bonu zatrudnieniowego oraz bonu na zasiedlenie wynikająca z przepisów Ustawy regulującej dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia,
 18. Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy,
 19. Refundacja części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych aktywizowanych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz dofinansowanie wynagrodzeń za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia,
 20. Wypłata premii dla pracodawcy za aktywizację bezrobotnych do 30 roku życia w ramach bonu stażowego,
 21. Refundowanie części kosztów poniesionych przez pracodawcę w ramach bonu zatrudnieniowego za osoby bezrobotne do 30 roku życia,
 22. Finansowanie kosztów badań lekarskich,
 23. Monitorowanie pracodawców z efektywności deklarowanego zatrudnienia,
 24. Wydawanie zaświadczeń o odbyciu stażu,
 25. Udzielanie bezrobotnym, poszukującym pracy i pracodawcom informacji o możliwościach aktywizacji zawodowej,
 26. Potwierdzanie oraz przedłużanie profili zaufanych ePUAP.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 14.09.2009 12:59
Data ostatniej modyfikacji: 14.08.2014 14:05
Liczba wyświetleń: 1597

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dział Instrumentów Rynku Pracy 14.08.2014 11:05 Dariusz Żywina
2 Podstawowe zadania Działu 14.08.2014 10:20 Dariusz Żywina
3 Podstawowe zadania Działu 14.08.2014 10:08 Dariusz Żywina
4 Podstawowe zadania Działu 22.11.2011 07:36 Dariusz Żywina
5 Podstawowe zadania Działu 14.09.2009 12:59