pomniejsz powiększ

drukuj

2009-09-14 14:00:01

Dział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego


Pracą Działu kieruje i nadzoruje Kierownik.

 1. W skład Działu wchodzą następujące stanowiska pracy:
  • Wieloosobowe stanowisko ds. Pośrednictwa Pracy.
  • Wieloosobowe stanowisko ds. Poradnictwa Zawodowego.
 2. W znakowaniu spraw Dział używa symbolu PP.

Do zakresu podstawowych zadań Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego należy w szczególności:

 1. Promocja usług i instrumentów rynku pracy,
 2. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 3. Podejmowanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami,
 4. Pozyskiwanie, realizacja i upowszechnianie ofert pracy od pracodawców,
 5. Monitorowanie pracodawców z efektywności deklarowanego zatrudnienia,
 6. Udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 7. Kierowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy na zgłoszone oferty pracy,
 8. Ustalanie profilu pomocy dla bezrobotnych,
 9. Przygotowywanie i realizacja indywidualnych planów działania dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
 10. Współpraca z innymi urzędami w zakresie dystrybucji ofert pracy,
 11. Informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 12. Organizowanie giełd i targów pracy,
 13. Współpraca w zakresie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
 14. Współpraca z pracodawcami w zakresie zwolnień monitorowanych,
 15. Badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca,
 16. Współpraca z inspekcją pracy w zakresie kontroli legalności zatrudnienia,
 17. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu właściwej i sprawnej realizacji zadań oraz profesjonalnej obsługi klientów zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętymi zasadami,
 18. Sporządzanie analiz, sprawozdań i zatwierdzanie materiałów informacyjnych dotyczących realizowanych przez Dział zadań,
 19. Informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach,
 20. Wprowadzanie i aktualizacja zapisów w komputerowych bazach danych w zakresie realizowanych zadań,
 21. Realizacja pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES,
 22. Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, a także umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,
 23. Udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 24. Kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 25. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
 26. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
 27. Pomoc pracodawcy we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielenie porad zawodowych,
 28. Potwierdzanie oraz przedłużanie profili zaufanych ePUAP,
 29. Przygotowywanie materiałów i informacji na posiedzenia PRRP.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 14.09.2009 13:00
Data ostatniej modyfikacji: 19.08.2014 07:25
Liczba wyświetleń: 1565

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego 14.08.2014 14:11 Dariusz Żywina
2 Dział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego 14.08.2014 10:49 Dariusz Żywina
3 Dział Poradnictwa, Rozwoju i Aktywizacji Zawodowej 22.11.2011 07:58 Dariusz Żywina
4 3. Dział Poradnictwa, Rozwoju i Aktywizacji Zawodowej 22.11.2011 07:57 Dariusz Żywina
5 Podstawowe zadania Działu 22.11.2011 07:56 Dariusz Żywina
6 Podstawowe zadania Działu 14.09.2009 13:00