pomniejsz powiększ

drukuj

2009-09-14 14:00:38

Wieloosobowe Stanowisko ds. Prawnych, Windykacji i OdwołańWieloosobowe stanowisko ds. prawnych, windykacji i odwołań w znakowaniu spraw używa symbolu PR.

Do podstawowych zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Prawnych, Windykacji i Odwołań należy realizacja obowiązków wynikających z postanowień ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych z /j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zmianami/, a w szczególności:

 1. Reprezentowanie Dyrektora w postępowaniu sądowym oraz postępowaniu przed innymi organami orzekającymi,
 2. Udzielanie porad lub opinii prawnych w sprawach z zakresu działania Urzędu,
 3. Udział w opracowaniu oraz opiniowanie /parafowanie/ po względem formalno - prawnym projektów regulaminów, zarządzeń, umów cywilnoprawnych lub kontraktów, pism oraz innych dokumentów powodujących skutki prawne,
 4. Prowadzenie zbioru przepisów prawnych (Biuletynu prawnego) i informowanie pracowników o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności i zadań Urzędu,
 5. Prowadzenie szkoleń dla pracowników,
 6. Współtworzenie wzorców decyzji administracyjnych,
 7. Pomoc prawna w prowadzeniu postępowań administracyjnych i cywilnych w sprawach bezrobotnych, poszukujących pracy, pracodawców i przedsiębiorców,
 8. Opiniowanie decyzji wydawanych przez Urząd po uchyleniu przez II instancję oraz przy realizacji wyroków Sądu Administracyjnego,
 9. Prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie przepisów KPA w sprawach bezrobotnych i poszukujących pracy dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy i innych środków publicznych w zakresie wznawiania postępowań i ponownego rozpatrywania spraw,
 10. Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących zwrotu udzielonych pożyczek, zwrotu należności z tytułu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych,
 11. Rozpatrywanie odwołań od decyzji, wydawanie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego decyzji uchylających bądź zmieniających, przekazywanie odwołań z dokumentacją do II instancji,
 12. Przekazywanie dokumentacji do organu II instancji w związku z wniesionymi skargami,
 13. Prowadzenie windykacji i egzekucji wierzytelności Funduszu Pracy oraz innych środków publicznych,
 14. Przygotowanie materiałów do zaopiniowania przez  PRRP w celu umorzenia wierzytelności,
 15. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sytuacjach stwierdzonych niezgodności i ponowne rozpatrywanie spraw,
 16. Współpraca z działem finansowo-księgowym w postępowaniu windykacyjnym i egzekucyjnym,
 17. Współpraca z komisją przetargową powołaną w Urzędzie w zakresie pomocy prawnej,
 18. Zawiadamianie prokuratora na podstawie art. 304 § 2 KPK o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 19. Załatwianie skarg i wniosków.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 14.09.2009 13:00
Data ostatniej modyfikacji: 14.08.2014 13:54
Liczba wyświetleń: 1156

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wieloosobowe Stanowisko ds. Prawnych, Windykacji i Odwołań 22.11.2011 08:38 Dariusz Żywina
2 Podstawowe zadania 14.09.2009 13:00