pomniejsz powiększ

drukuj

2011-11-22 08:40:17

Dział Przedsiębiorczości i Rozwoju Zawodowego


Pracą Działu kieruje i nadzoruje Zastępca Dyrektora ds. Programów Rynku Pracy.

 1. W skład Działu wchodzą następujące stanowiska pracy:
  • Wieloosobowe stanowisko ds. wspierania miejsc pracy i działalności gospodarczej. W znakowaniu spraw stanowisko używa symbolu WP.
  • Wieloosobowe stanowisko ds. organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych.
  • Wieloosobowe stanowisko ds. aktywizacji zawodowej i prac społecznie użytecznych.
  • Wieloosobowe stanowisko ds. rozwoju zawodowego.
 2. W znakowaniu spraw Dział używa symbolu RA.
Do podstawowych zadań Działu Przedsiębiorczości i Rozwoju Zawodowego należy
w szczególności:

 1. Ustalanie we współpracy z odpowiednimi komórkami Urzędu kierunków i potrzeb aktywizacji subsydiowanej realizowanej na lokalnym rynku pracy,
 2. Inicjowanie, organizowanie, koordynowanie i finansowanie prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych,
 3. Dofinansowywanie wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, podjęcia działalności gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,
 4. Przyznawanie pracodawcom lub przedsiębiorcom środków finansowych - „grantów" na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy,
 5. Przyznawanie świadczenia aktywizacyjnego na zatrudnienie bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub opieką nad osobą zależną,
 6. Przyznawanie pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowania wynagrodzeń za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 7. Refundowanie pracodawcy składek na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnego do 30 roku życia,
 8. Refundowanie świadczeń integracyjnych dla uczestników zajęć w centrach integracji społecznej,
 9. Refundowanie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych członków spółdzielni socjalnych,
 10. Współudział przy organizowaniu akcji promocyjnych oraz imprez propagujących aktywność na rynku pracy,
 11. Prowadzenie sprawozdawczości z realizacji programów, wprowadzanie pomocy publicznej do Systemu Harmonogramowania i Monitorowania Pomocy Publicznej,
 12. Realizacja działań w zakresie promocji programów wykonywanych przez Urząd związanych z aktywizacją lokalnego rynku pracy i promocją zatrudnienia,
 13. Współdziałanie w zakresie realizacji lokalnych programów rozwoju i wspierania przedsiębiorczości z udziałem środków Funduszu Pracy i innych funduszy,
 14. Współpraca z funduszami pożyczkowymi i poręczeniowymi,
 15. Merytoryczne opracowywanie bądź zatwierdzanie materiałów informacyjnych z zakresu realizowanych zadań,
 16. Obsługa merytoryczno - finansowa wspierania przedsiębiorczości wśród bezrobotnych poprzez przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych,
 17. Gospodarowanie środkami FP i innymi środkami publicznymi na podstawie dyspozycji Dyrektora, Zastępcy lub informacji otrzymanej z Działu Finansowo - Księgowego w zakresie wykonywanych zadań związanych z realizacją - programów, projektów i instrumentów rynku pracy oraz pozostałych zadań,
 18. Sporządzanie raportów, analiz i sprawozdań dotyczących realizowanych zadań i pomocy publicznej,
 19. Współpraca z partnerami rynku pracy,
 20. Obsługa merytoryczno - finansowa wspierania samozatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy,
 21. Obsługa merytoryczno - finansowa wspierania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,
 22. Udzielanie informacji o możliwościach i zasadach korzystania ze szkoleń proponowanych przez Urząd oraz promowanie tej formy aktywizacji,
 23. Diagnozowanie zapotrzebowania na zawody, specjalności i kwalifikacje na lokalnym rynku pracy oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych uprawnionych osób,
 24. Przygotowanie i upowszechnienie planu szkoleń oraz planu przygotowania zawodowego dorosłych,
 25. Zlecanie lub powierzanie szkoleń instytucjom szkoleniowym,
 26. Organizowanie szkoleń zgodnie z warunkami oraz trybem i sposobem prowadzenia usług rynku pracy i ustawą o zamówieniach publicznych,
 27. Organizowanie szkoleń na podstawie trójstronnych umów, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową,
 28. Organizowanie szkoleń na podstawie bonów szkoleniowych,
 29. Obsługa działań finansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 30. Monitorowanie przebiegu szkoleń oraz prowadzenie ich analiz skuteczności i efektywności,
 31. Finansowanie kosztów szkoleń instytucjom szkoleniowym,
 32. Przyznawanie stypendiów bezrobotnym odbywającym szkolenie oraz przygotowanie zawodowe dorosłych,
 33. Finansowanie kosztów przejazdów lub kosztów zakwaterowania i wyżywienia związanych z udziałem w szkoleniach,
 34. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących finansowania kosztów egzaminów, studiów podyplomowych lub uzyskania licencji oraz sporządzanie umów w tym zakresie,
 35. Prowadzenie dokumentacji działań związanych z organizacją szkoleń,
 36. Analiza dokumentacji przebiegu szkolenia na podstawie, której następuje końcowe rozliczenie z jednostkami szkolącymi,
 37. Organizowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych z PFRON i innych programów,
 38. Organizacja przygotowania zawodowego dorosłych,
 39. Udzielanie informacji o możliwościach i zasadach korzystania z przygotowania zawodowego dorosłych,
 40. Diagnozowanie potrzeb osób zarejestrowanych w Urzędzie pod względem uczestnictwa w programie przygotowania zawodowego dorosłych oraz ich nabór,
 41. Planowanie działań w zakresie organizacji przygotowania zawodowego dorosłych oraz nadzorowanie przebiegu realizacji programu,
 42. Pozyskiwanie od pracodawców propozycji utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych,
 43. Zawieranie i realizacja umów w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych,
 44. Dokonywanie wyboru instytucji egzaminujących,
 45. Prowadzenie analiz jakości, skuteczności i efektywności przygotowania zawodowego dorosłych,
 46. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu właściwej i sprawnej realizacji zadań oraz profesjonalnej obsługi klientów,
 47. Przygotowywanie materiałów i informacji na posiedzenia PRRZ.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Dariusz Żywina
Data powstania: 22.11.2011 07:40
Data ostatniej modyfikacji: 19.08.2014 07:21
Liczba wyświetleń: 1244

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dział Przedsiębiorczości i Rozwoju Zawodowego 14.08.2014 14:11 Dariusz Żywina
2 Dział Przedsiębiorczości i Rozwoju Zawodowego 14.08.2014 14:05 Dariusz Żywina
3 Dział Przedsiębiorczości i Rozwoju Zawodowego 14.08.2014 10:35 Dariusz Żywina
4 Referat – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 22.11.2011 07:40 Dariusz Żywina