pomniejsz powiększ

drukuj

2009-09-14 13:55:26

Dział Organizacyjno – AdministracyjnyPracą Działu kieruje i nadzoruje Kierownik.

 1. W skład Działu wchodzą następujące stanowiska pracy:
  • Samodzielne stanowisko ds. kadr.
  • Samodzielne stanowisko ds. administracyjnych, bhp, ppoż. i OC.
  • Wieloosobowe stanowisko ds. kancelaryjnych Urzędu.
  • Wieloosobowe stanowisko kierowców i obsługi Urzędu.
  • Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli.
  • Samodzielne stanowisko ds. informacji.
 2. W znakowaniu spraw Dział używa symbolu OR.

Do podstawowych zadań Działu Organizacyjno-Administracyjnego należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw organizacyjnych Urzędu,
 2. Opracowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu,
 3. Organizacja służby przygotowawczej i egzaminu kończącego tę służbę,
 4. Opracowywanie i nadzór nad systemem obiegu informacji w Urzędzie,
 5. Opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji,
 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków rzeczowych,
 7. Obsługa narad, spotkań oraz obsługa kancelaryjna Urzędu,
 8. Planowanie i realizacja kontroli zarządczej instytucjonalnej i kontroli zewnętrznych,
 9. Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym Urzędu,
 10. Wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych dla stanowisk bezpośrednio podlegających Dyrektorowi - Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) pełni funkcję Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (LABI),
 11. Prowadzenie ewidencji i rejestru wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 12. Przygotowanie dokumentacji na posiedzenia PRRP,
 13. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu,
 14. Obsługa formalna dotycząca zakresów czynności - ewidencja wydanych zakresów,
 15. Prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw,
 16. Prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników i członków ich rodzin,
 17. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Regulaminu Pracy Urzędu w zakresie porządku i dyscypliny pracy,
 18. Prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy pracowników,
 19. Przygotowywanie dokumentacji do okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników Urzędu,
 20. Udział w procesie naboru pracowników Urzędu na stanowiska urzędnicze i kierownicze,
 21. Opracowywanie oraz realizacja planów szkoleń pracowników Urzędu,
 22. Współpraca z ośrodkami szkolącymi w zakresie organizacji szkoleń dla pracowników Urzędu,
 23. Koordynacja praktyk zawodowych uczniów i studentów,
 24. Prowadzenie spraw związanych z:
  • a)      zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
  • b)      bhp, ppoż, i OC,
  • c)      udzielaniem zamówień publicznych,
  • d)     realizacją inwestycji i remontów Urzędu,
 25. Zaopatrzenie Urzędu w wyposażenie i materiały biurowe,
 26. Archiwizacja dokumentacji,
 27. Administrowanie majątkiem Urzędu,
 28. Gromadzenie informacji dotyczących zadań Urzędu oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym,
 29. Udzielanie wyjaśnień i informacji dotyczących podstawowych praw i obowiązków osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
 30. Zapewnienie utrzymania czystości Urzędu,
 31. Zabezpieczenie potrzeb Urzędu w zakresie transportu i wyjazdów służbowych,
 32. Aktualizacja zapisów w komputerowych bazach danych w zakresie działania Działu,
 33. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP - procedury, instrukcje, upoważnienia, archiwizacja,
 34. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 14.09.2009 12:55
Data ostatniej modyfikacji: 19.08.2014 07:32
Liczba wyświetleń: 1477

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dział Organizacyjno – Administracyjny 14.08.2014 13:25 Dariusz Żywina
2 Dział Organizacyjno – Administracyjny 22.11.2011 08:29 Dariusz Żywina
3 Podstawowe zadania Działu 14.09.2009 12:55